Вход в систему

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің

2015 жылғы 30 қаңтардағы № 18-03 / 57бұйрығымен бекітілген аңшылар және аңшылық шаруашылығы субъектілері қоғамдық бірлестіктерінің республикалық қауымдастығы аңшылық минимумы бойынша емтихан өткізу Қағидасына

сәйкес дайындалған аңшылық минимумы

біліміне тестілеу өткізу үшін

Тест сұрақтары

Тестовые вопросы

для проведения тестирования на знания охотминимума,

подготовленные согласно Правил проведения экзамена по охотничьему минимуму республиканской ассоциацией общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства, утвержденные приказом

Министра сельского хозяйства Республики Казахстан

от 30 января 2015 года № 18-03/57

Вариант 1

1. Аң аулау қандай түрлерге бөлінеді?

А)кәсіпшілік және әуесқойлық (спорттық) аң аулау, оның ішінде ұлттық аң аулау;

Б) шетелдік азаматтар үшін әуесқойлық (спорттық) аң аулау;

В) шетел азаматтары үшін кәсіпшілік және әуесқойлық (спорттық) аң аулау;

1.На какие виды подразделяется охота

А)промысловая и любительская (спортивная) охота, в том числе национальная охота;

Б) любительская (спортивная) охота для иностранных граждан;

В) промысловая и любительская (спортивная) охота для иностранных граждан.

2. Аңшы куәлігі қандай мерзімге беріледі

А) белгіленген мерзімсіз, бірақ жыл сайын 31 наурызға дейін тіркеледі;

Б) 15 жылға, жыл сайын 31 желтоқсанға дейін ұзартылады;

В)10 жылға.

2. На какой срок выдается удостоверение охотника

А) без установленного срока, но с ежегодной регистрацией до 31 марта;

Б) на 15 лет, с ежегодным продлением до 31 декабря;

В) на 10 лет.

3. Сібір елігіне аң аулау мерзімдері

А) 1 тамыздан 31 желтоқсанға дейін, шетелдік азаматтар үшін еркектерге (олжалық аң аулау үшін) 15 шілдеден;

Б) қыркүйек айының бірінші сенбісінен 31 желтоқсанға дейін, еркектеріне 1 тамыздан;

В)15 қыркүйектен 31 желтоқсанға дейін, еркектеріне 15 шілдеден

3. Сроки проведения охоты на сибирскую косулю

А) с 1 августа по 31 декабря, для иностранных граждан на самцов (для трофейной охоты) с 15 июля;

Б) с первой субботы сентября по 31 декабря, на самцов с 1 августа;

В)с 15 сентября по 31 декабря, на самцов с 15 июля.

4. Әуесқойлық (спорттық) аң аулау-бұл:

А) кәсіпкерлік қызмет мақсатында аң аулау объектісі болып табылатын жануарлар түрлерін аулау;

Б) жануарлар түрлерін өндірілген өнімді жеке тұтыну үшін аулау;

В)спорттық, эстетикалық қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатында және өндірілген өнімді жеке тұтыну үшін аң аулау объектісі болып табылатын жануарлар түрлерін аулау.

4. Любительская (спортивная) охота – это:

А) добывание видов животных, являющихся объектом охоты, в целях предпринимательской деятельности;

Б) добывание видов животных для личного потребления добытой продукции;

В)добывание видов животных, являющихся объектом охоты, в целях удовлетворения спортивных, эстетических потребностей и для личного потребления добытой продукции.

5. Жануарлар әлемі қандай санаттарға мақсатты түрде бөлінеді?

А) жануарлардың сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген түрлері;

аң аулау объектілері болып табылатын жануарлар түрлері;

Б) халықтың денсаулығын сақтау, ауыл шаруашылығы және басқа да үй жануарларын аурулардан қорғау, қоршаған ортаға зиянды болдырмау, ауыл шаруашылығы қызметіне елеулі залал келтіру қаупінің алдын алу мақсатында саны реттеуге жататын жануарлардың түрлері;

В)дұрыс А және Б.

5. На какие категории по целевому назначению подразделяется животный мир?

А)редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных;

виды животных, являющиеся объектами охоты;

Б) виды животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности;

В)правильно А и Б.

6. Ұжымдық (топтық) әуесқойлық (спорттық) аң аулау кезінде жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат қалай ресімделеді

А)тұяқты және аюды ұжымдық (топтық) әуесқойлық (спорттық) аң аулау кезінде жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсатты пайдалануға жауапты аңшының деректері оның бет жағына жазылады, ал қалған қатысушылардың деректері олардың аңшы куәліктерінің нөмірлерін көрсете отырып, аңшылық шаруашылығы субъектісінің жолдамасында белгіленеді;

Б) ұжымдық (топтық) тұяқтылар мен аюға аңшылық жасаған кезінде рұқсатты пайдалану үшін жауапты аңшының деректері рұқсаттың бет жағына, ал қалған қатысушылардың деректері олардың аңшы куәліктерінің нөмірлерін көрсете отырып, рұқсаттың сыртқы жағына енгізіледі;

В) ұжымдық (топтық) тұяқты және аюға әуесқойлық (спорттық) аңшылық жасаған кезінде жауапты аңшының және қалған қатысушылардың деректері рұқсаттың сыртқы бетіне жазылады.

6. Как оформляется разрешения на пользование животным миром при коллективной (групповая) любительской (спортивной) охоте

А) При коллективной (групповой) любительской (спортивной) охоты на копытных и медведя данные ответственного охотника за использование разрешения на пользование животным миром заносятся на ее лицевую сторону, а данные остальных участников с указанием номеров их удостоверений охотника, отмечаются в путевке субъекта охотничьего хозяйства;

Б) При коллективной (групповой) форме охоты на копытных и медведя данные ответственного охотника за использование разрешения заносятся на лицевую сторону разрешения, а данные остальных участников с указанием номеров их удостоверений охотника – на оборотной стороне Разрешения;

В) При коллективной (групповой) форме любительской (спортивной) охоты на копытных и медведя данные ответственного охотника и остальных участников заносятся на оборотной стороне Разрешения.

7. Қандай қашықтықта елді мекендердің жерлерінде, сондай-ақ оларға іргелес аумақтарда аң аулау жүргізілмейді?

А) елді мекендердің жерлерінде, сондай-ақ оларға іргелес аумақтарда тегіс ұңғылы қаруды қолдана отырып екі километр радиуста және ойық аңшылық қаруды қолдана отырып үш километр радиуста аңшылық жүргізілмейді;

Б) елді мекендердің жерлерінде, сондай-ақ оларға іргелес аумақтарда тегіс ұңғылы қаруды қолдана отырып, үш километр радиуста және ойық аңшылық қаруды қолдана отырып, бес километр радиуста аңшылық жүргізілмейді;

В)елдi мекендердiң жерлерiнде, сондай-ақ олармен iргелес аумақтарда аң аулау ережелерiне сәйкес аңшылық атыс қаруын қолдану қауiпсiздiгi қамтамасыз етiлмейтiн қашықтықта;

7. На каком расстоянии на землях населенных пунктов, а также прилегающих к ним территориях, охота не производится?

А) на землях населенных пунктов, а также прилегающих к ним территориях, охота не производится в радиусе двух километров с применением гладкоствольного оружия и трёх километров с применением нарезного охотничьего оружия;

Б) на землях населенных пунктов, а также прилегающих к ним территориях, охота не производится в радиусе трёх километров с применением гладкоствольного оружия и пяти километров с применением нарезного охотничьего оружия;

В)на землях населенных пунктов, а также прилегающих к ним территориях на расстоянии, не обеспечивающем согласно правилам охоты безопасность применения охотничьего огнестрельного оружия

8. Аңшы иттердің қандай тұқымдары апандық иттерге жатады

А) таксалар, пекинестер;

Б) лайкалар, таксалар;

В)таксалар, терьерлер.

8. Какие породы охотничьих собак относятся к норным

А) таксы, пекинес;

Б) лайки, таксы;

В)таксы, терьеры.

9. Аң аулауға тыйым салынады:

А) жарық беру аспаптарын қолдана отырып;

Б) қарда жүретін техниканы қолдана отырып;

В)А және Б жауаптары дұрыс.

9. Охота запрещается:

А) с применением осветительных приборов;

Б) с применением снегоходной техники;

В)ответы А и Б верны.

10. Алғашқы көмек көрсету кезінде ақпар таратты:

А) 15-20 минутқа соғылғын жерге суық салу керек, содан кейін иілу аймағына таңғышты қою керек және қатты таңу керек. Мұндай таңғыштың мақсаты - тіндерді қысып, қан құйылу таралуын шектеу. Таңғыштың үстіне қайтадан суық салып, оны 1,5-2 сағат ұстаңыз. 2-3 күннен кейін құйылған қанның сорылуын жеделдету үшін жылуды қолдану керек (жылытатын компресстер, жергілікті жылы ванналар);

Б) егер соғылу нәтижесінде ішкі мүшелердің зақымданғанына күдік болса, алғашқы көмек көрсетудің басымдылығы туралы шаралар қолдану және зардап шегушіні медициналық мекемеге жеткізу қажет;

В)дұрыс А және Б.

10. Первая помощь при ушибах:

А) приложить холод к ушибленному месту на 15-20 минут, а затем на область ушиба наложить повязку, причем забинтовать надо достаточно туго. Цель такой повязки - сдавить ткани и ограничить распространение кровоизлияния. Поверх повязки снова приложить холод и продержать его еще 1,5-2 часа. Через 2-3 дня после ушиба надо применять тепло, чтобы ускорить рассасывание излившейся крови (согревающие компрессы, местные теплые ванны);

Б) если есть подозрение на то, что в результате ушиба повреждены внутренние органы, необходимо позаботиться о приоритетах оказания первой помощи и пострадавшего доставить в медучреждение;

В)правильно А и Б.

11. 15 қазаннан 31 желтоқсанға дейін жануарлардың қандай түрлеріне аң аулауға рұқсат етіледі:

А) гималай ұлары, кекiлiк;

Б)қабан, құдыр;

В) қарсақ, түлкі.

11. На какие виды животных разрешается охота с первой субботы сентября по 31 декабря:

А)гималайский улар, кеклик;

Б)кабан, кабарга;

В) корсак,лисица.

12. Заңда белгіленген тәртіппен тіркелген аңшылық суық қаруды тасымалдау:

А)аңшы куәлігі болған жағдайда ғана жабылған түрде;

Б) ҚР ІІМ берген аңшылық суық қаруды сақтауға және алып жүруге рұқсат болған жағдайда ғана;

В) тек атыс қаруымен бірге;

12. Охотничье холодное оружие, зарегистрированное в установленном Законом порядке, перевозится:

А)в зачехлённом виде только при наличии удостоверения охотника;

Б) только при наличии разрешения на хранение и ношение холодного охотничьего оружия, выданного МВД РК;

В) только вместе с огнестрельным оружием;

13. Аңшы таңбаланған (сақиналанған, микрочип қойылған) жабайы жануарларды аулау кезінде не істеу керек

А) сақинаны, микрочиптерді және басқа да белгілерді одан әрі ғылыми – техникалық қызметтің уәкілетті органына беру үшін аңшылық шаруашылығы ұйымына ұсынуға міндетті;

Б) сақина, микрочип және басқа белгілер кез келген аңшылық шаруашылығы ұйымының қорықшылық қызметіне берілсін;

В)сақина, микрочип және басқа да белгілер, сондай – таңбаланған құстарды немесе сүтқоректілерді аулау күні, орны туралы ақпарат аңшылық шаруашылығы ұйымының уәкілетті адамына немесе ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органға одан әрі беру үшін уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне ұсынылады.

13.Что должен делать охотник при добыче меченных (окольцованных, микрочипованных) диких животных

А) кольцо, микрочип и другие отметки представить охотхозяйственной организации для дальнейшей передачи в уполномоченный орган научно – технической деятельности;

Б) кольцо, микрочип и другие отметки передать егерской службе любой охотхозяйственной организации;

В)кольцо, микрочип и другие отметки, а также информацию о дате, месте и добыче меченых птиц или млекопитающих, представить уполномоченному лицу охотхозяйственной организации или в территориальное подразделение уполномоченного органа для дальнейшей передачи в уполномоченный государственный орган, осуществляющий руководство в области научной и научно – технической деятельности.

14. Аң аулауға жатпайды:

А) аңшылық алқаптарда ілмектері мен қақпандар мен болуы;

Б) аң аулайтын жерлерде иттері мен аушы құстармен болуы;

В)фото мылтықпенен аңшылық алқаптарда болу.

14. К охоте не относится:

А) нахождение в охотничьих угодьях с петлями и капканами;

Б) нахождение в охотничьих угодьях с собаками и ловчими птицами;

В)нахождение в охотничьих угодьях с фото ружьем.

15. Аң аулау құқығына арналған негізгі құжат:

А) атыс қаруын сақтау және алып жүру құқығына полиция органдарының рұқсаты;

Б)аңшы куәлігі;

В) жеке куәлік.

15. Основным документом на право охоты является:

А) разрешение органов полиции на право хранения и ношения огнестрельного оружия;

Б)удостоверение охотника;

В) удостоверение личности.

16. Аңшылық алқаптардағы аңшы табиғат қорғау органдарының талап етуі бойынша көрсетуге тиісті:

А) тек аңшы куәлігін және қаруды сақтауға және алып жүруге рұқсатты;

Б) зат қапшығын, көлік құралының жүк салғышын және заңсыз олжаланған өнімді жасыру мүмкін болатын басқа да орындарды;

В)аңшы куәлігі, қаруды сақтауға және алып жүруге рұқсат, аңшылық шаруашылығы субъектісінің жолдамасы, жабайы жануарларды аулауға рұқсат, заттай қапшықты, көлік құралының жүк салғышын және заңсыз олжаланған өнімді жасыру мүмкін болатын басқа да орындарды.

16. Охотник, находящийся в охотничьих угодьях, по требованию природоохранных органов, должен предъявлять:

А) только удостоверение охотника и разрешение на хранение и ношение оружия;

Б) содержание вещевого мешка, багажник транспортного средства и другие места возможного утаивания незаконно добытой продукции;

В)удостоверение охотника, разрешение на хранение и ношение оружия, путевку субъекта охотничьего хозяйства, разрешение на добычу диких животных, содержание вещевого мешка, багажника транспортного средства и других мест возможного утаивания незаконно добытой продукции

17. Аңшыда қаруды сақтауға және алып жүруге рұқсат болмаған кезде:

А) оқ-дәрілер алынады;

Б)мылтық, оқ-дәрілер алынады және айыппұл салынады;

В) айыппұл салынады, ал қару мен оқ-дәрілер заң бұзушыда қалады.

17. При отсутствии у охотника разрешения на хранение и ношение оружия:

А) изымаются боеприпасы;

Б)изымается ружье, боеприпасы и налагается штраф;

В) налагается штраф, а ружье и боеприпасы остаются у нарушителя.

18. Сирек кездесетін және жойылып кету қаупі бар құстардың қандай түрлері енгізілген?

А)сарықұтан, сұңқылдақ аққу, кіші аққу;

Б) үлкен әупілдек, сыбырлауық аққу, қырғауыл;

В) сарыайдар үйрек, бөдене, сұр шіл.

18. Какие виды птиц занесены в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения?

А)желтая цапля, лебедь – кликун, малый лебедь;

Б) большая выпь, лебедь – шипун, фазан;

В) свиязь, перепел, серая куропатка.

19. Сирек кездесетін және Құрып кету қаупі төнген өсімдіктер мен жануарлардың түрлерін, олардың бөліктерін немесе дериваттарын, сондай-ақ пайдалануға тыйым салынған өсімдіктерді немесе жануарларды, олардың бөліктерін немесе дериваттарын заңсыз олжалау, иемденіп алу, сақтау, өткізу, әкелу, әкету, жөнелту, тасымалдау немесе жою, сол сияқты олар мекендейтін жерлерді жою –

А) бір мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бес жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады;

Б)мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан бес жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, үш мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

В) екі мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

19. Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания –

А) наказываются штрафом в размере до тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до пятисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок;

Б)наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

В) наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

20. Алкогольдік және есірткілік масаң күйде аң аулау:

А) рұқсат етіледі;

Б) демалыс күндері ғана рұқсат етіледі;

В)жол берілмейді.

20. Охота в состоянии алкогольного и наркотического опьянения:

А) разрешается;

Б) разрешается только в дни отдыха;

В)не допускается.

21. Қыркүйек айының 15-нен 31 желтоқсанға дейін аң аулауға рұқсат етіледі:

А) сілеусін;

Б)бұлан;

В) құр.

21. Охота разрешается с 15 сентября по 31 декабря:

А) рысь;

Б)лось;

В)тетерев.

22. Жолдамаға алынған жануарлар туралы жазба жасалады:

А)қорықшы немесе ол болмаған жағдайда аңшы;

Б) тек қорықшы;

В) тек аңшы.

22. Запись о добытых животных в путевку производят:

А)егерь или в его отсутствии охотник;

Б) только егерь;

В) только охотник.

23. Өзен құндызын, құмыраны, күзенді, су тышқан (ондатра) аулау:

А) аңшылық иттердi құтқару үшiн iндердi қазуды қоспағанда, жануарлардың тұрағын бұзып және зақымдап;

Б) атыс қаруын қолдану арқылы;

В)А және Б дұрыс емес.

23. Охота на речного бобра, выдру, норку, ондатру:

А) с разрушением и повреждением жилищ животных, за исключением раскопки нор для спасения охотничьих собак;

Б) с применением огнестрельного оружия;

В)А и Б не правильно.

24. Суда жүзетін жабайы құстарды аң аулау тәсілдері:

А)құстардың ұшып қайту мезгілінде аң аулау, еліктіруші үйрекпенен аң аулау, алқаптарда тұлыптармен аң аулау;

Б) күрке жасап аң аулау, суаттарда аң аулау, айдап аң аулау;

В) жемге үйретіп аң аулау, жақындап келу тәсілімен аң аулау, жабайы құстар жиналған жерлерде аң аулау.

24. Способы охоты на водоплавающую дичь:

А)охота на перелетах, охота с подсадной уткой, охота с чучелами на полях;

Б) охота в скрадках, охота на водопоях, охота нагоном;

В) охота на приваде, охота с подходом, охота в местах скопления дичи.

25. Қыркүйек айының бірінші сенбісінен 31 желтоқсанға дейін аң аулауға рұқсат етіледі:

А) сілеусін;

Б)құдыр;

В) құр.

25. Охота разрешается с первой субботы сентября по 31 декабря:

А) рысь;

Б)кабарга;

В)тетерев.

Вариант 2

1. "Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы"Қазақстан Республикасының Заңы қашан қабылданды?

А) 2000 жылғы 21 қаңтарда;

Б) 2003 ж. 9 маусымда;

В)2004 жылғы 9 шілдеде.

1. Когда принят Закон Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»?

А) 21 января 2000 года;

Б) 9 июня 2003 года;

В)9 июля 2004 года.

2. Қыркүйек айының бірінші сенбісінен 30 қарашаға дейін аң аулауға рұқсат етілді:

А) бөдене;

Б) құр;

В)шіл.

2. Охота разрешена с первой субботы сентября по 30 ноября:

А) перепел;

Б) тетерев;

В)куропатка.

3. Қайықтан ату қандай жағдайларда тыйым салынады?

А) тұрып, сондай-ақ қайықтың бортына көлденең бағытта;

Б) қайықта тұрған адамдардың басы жоғарыдан;

В)екі нұсқа дұрыс.

3. В каких случаях запрещается стрельба с лодки?

А) стоя, а также в направлении поперек борта лодки;

Б) поверх голов людей, находящихся в лодке;

В)оба варианта верны.

4. Қасқырларды, шибөрiлердi, қарғаларды, сауысқандарды, тағандарды, қаңғыбас иттерді аулау (атып алу) кезінде жануарлар дүниесін пайдалануға берілген рұқсат талап етiлмейдi:

А) жануарлар дүниесін қорғауды жануарлар дүниесiн қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкiлеттi орган ведомствосының аумақтық бөлімшелері және оның мамандандырылған ұйымдарының лауазымды адамдары, сондай-ақ аңшылық шаруашылығы субъектісінің қорықшылық қызметi қызметтік қаруды пайдалана және авиа-, автомото-, көлік құралдарын, оның ішінде қарда жүретін техниканы қолдана отырып жүзеге асырған;

Б) жануарлардың басқа түрлерiн аулау (авиа-, автомото-, көлік құралдарын, оның ішінде қарда жүретін техниканы қолданбай) аң аулауға берілген жануарлар дүниесін пайдалану рұқсаты қолданылатын аңшылық шаруашылығы субъектісінің аумағында жүргізілген кезде жануарлар дүниесін пайдалануға берілген рұқсат талап етiлмейдi.

В)екі вариантта дұрыс.

4. Добывание (отстрел) волков, шакалов, ворон, сорок, большого баклана, грачей, бродячих собак не требует разрешения на пользование животным миром при:

А) осуществлении охраны животного мира должностными лицами территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и его специализированных организаций, а также егерской службой субъекта охотничьего хозяйства с использованием служебного оружия и применением авиа-, автомото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техники;

Б) производстве охоты на другие виды животных (без применения авиа-, автомото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техники) на территории субъекта охотничьего хозяйства, на которой действует разрешение на пользование животным миром, выданное на охоту.

В)оба варианта верны.

5. Аңшылық алқаптар қандай түрлерге бөлінеді?

А)аң аулау және аңшылық шаруашылығын жүргізу үшін жануарлар дүниесін пайдаланушыларға бекітілмеген аңшылық алқаптар;

Б) аң аулау және аңшылық шаруашылығын жүргізу үшін ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға бекітілген аңшылық алқаптар;

В) аң аулау және аңшылық шаруашылығын жүргізу үшін жергілікті атқарушы органдар мен шаруа қожалықтарына бекітілген аңшылық алқаптар,

5. Что такое резервный фонд охотничьих угодий?

А)охотничьи угодья, незакрепленные за пользователями животного мира для производства охоты и ведения охотничьего хозяйства;

Б) охотничьи угодья, закрепленные за особо охраняемыми природными территориями для производства охоты и ведения охотничьего хозяйства;

В) охотничьи угодья, закрепленные за местными исполнительными органами и крестьянскими хозяйствами для производства охоты и ведения охотничьего хозяйства,

6. Аң аулауға тыйым салынады:

А) аңшы куәлігінсіз; аңшылық атыс қаруын алып жүру және сақтау құқығына ішкі істер органдарының рұқсатынсыз атыс қаруымен; аңшылық шаруашылығы ұйымының жолдамасысыз;

Б) уәкілетті органның рұқсатынсыз өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс жерлерінде;

В)А және Б жауаптары дұрыс.

6. Охота запрещается:

А) без удостоверения охотника; с огнестрельным оружием без разрешения органов внутренних дел на право ношения и хранения охотничьего огнестрельного оружия; без путёвки охотхозяйственной организации;

Б) на землях промышленности, транспорта, связи, обороны без разрешения уполномоченного органа;

В)ответы А и Б верны.

7. Кәсіптік аң аулау дегеніміз не?

А)кәсіпкерлік қызмет мақсатында аң аулау объектісі болып табылатын жануарлар түрлерін аулау;

Б) аң аулау объектісі болып табылатын жануарлар түрлерін аң терісін дайындау мақсатында;

В) жануарлар түрлерін өндірілген өнімді жеке тұтыну үшін аулау.

7. Что называется промысловой охотой?

А)добывание видов животных, являющихся объектом охоты, в целях предпринимательской деятельности;

Б) добывание видов животных, являющихся объектом охоты, в целях заготовки пушнины;

В) добывание видов животных, для личного потребления добытой продукции.

8. Қандай құжаттар болған жағдайда әуесқойлық (спорттық) аң аулауға рұқсат етіледі

А)аңшы куәлігі; жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсаты;

немесе;

Б) аңшы куәлігі және аңшылық шаруашылығының жолдамасы;

В)А және Б жауаптары дұрыс.

8. При наличии каких документов разрешается любительская (спортивная) охота

А)удостоверения охотника и получения разрешения на пользование животным миром;

Б) удостоверения охотника и путевки охотничьего хозяйства;

В)ответы А и Б верны.

9. Ұлттық аң аулау-бұл:

А)аушы жыртқыш құстарды және аңшылық иттердің ұлттық тұқымдарын пайдалана отырып, әуесқойлық (спорттық) аң аулау объектісі болып табылатын жануарлар түрлерін аулау;

Б) әуесқойлық (спорттық) аң аулау объектісі болып табылатын жануарлар түрлерін өздігінен аулайтын құралдарды (қақпандарды, тұзақтарды) пайдалана отырып аулау;

В) иттердің аңшылық тұқымдарын пайдалана отырып, аң аулау объектісі болып табылатын жануарлар түрлерін аулау.

9. Национальная охота – это:

А)добывание видов животных, являющихся объектом любительской (спортивной) охоты, с использованием ловчих хищных птиц и национальных пород охотничьих собак;

Б) добывание видов животных, являющихся объектом любительской (спортивной) охоты, с использованием самоловных орудий (капканами, силками);

В) добывание видов животных, являющихся объектом охоты с использованием охотничьих пород собак.

10. Көктемгі аң аулау:

А) аң шаруашылығында ұя салатын үйрек немесе тұлып болған жағдайда, аң аулайтын шаруашылықта ұя салатын үйрек, жыныс диморфизмі айқын білінетін үйрек түрлерінің еркекүйректеріне.

Б) саңырау құрға, құрға және вальдшнепке.

В)А және Б жауаптары дұрыс.

10.Весенняя охота производится:

А) на селезней уток, гнездящихся в охотничьем хозяйстве, полигамных видов уток с ярко выраженным половым диморфизмом при наличии в охотничьем хозяйстве подсадной утки или чучела.

Б) на самцов глухаря, тетерева и вальдшнепа;

В)ответы А и Б верны.

11. Қазақстан Республикасының аумағында шетелдіктер үшін аң аулау құқығы:

А)аңшылық шаруашылығы субъектісімен жасасқан аң аулауды ұйымдастыру шарты, жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат, жолдама алу, сондай-ақ ішкі істер органдары аңшылық атыс қаруы мен оның патрондарын Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге берген қорытынды негізінде туындайды;

Б) аңшылық шаруашылығы ұйымының жолдамасы негізінде, аңшылық куәлікгі, аңшылық атыс қаруын қолдана отырып аң аулау кезінде – аңшылық атыс қаруын сақтау және алып жүру құқығына ҚР Ішкі істер органдарынан рұқсат;

В) тұратын жерінде берілген аңшы куәлігі, жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат, аңшылық шаруашылығы субъектісінің жолдамасы негізінде.

11. Право на охоту для иностранцев на территории Республики Казахстан осуществляется:

А)на основании договора на организацию охоты с субъектом охотничьего хозяйства, получения разрешения на пользование животным миром, путевки, а также заключения органов внутренних дел на ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз из Республики Казахстан огнестрельного охотничьего оружия и патронов к нему.

Б) на основании путевки охотхозяйственной организации, удостоверения охотника, при охоте с применением охотничьего огнестрельного оружия – разрешения с органов внутренних дел РК на право хранения и ношения охотничьего огнестрельного оружия;

В) на основании удостоверения охотника по месту жительства, разрешения на пользование животным миром, путевки субъекта охотничьего хозяйства.

12. Аң аулау атыс қару қолданып жүргізіледі:

А) тегіс ұңғылы атыс қаруы, оның ішінде ойық бөлігінің ұзындығы 140 мм-ден аспайтын;

Б) құрамдастырылған атыс қаруы (Ойық және тегіс ұңғылы), оның ішінде ауыспалы және салмалы ойық оқпандары бар;

В)А және Б жауаптары дұрыс.

12. Охота производится с применением оружья:

А)огнестрельное гладкоствольное, в том числе с длиной нарезной части не более 140 мм;

Б) огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное), в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами;

В)ответы А и Б верны.

13. 15 шілдеден бастап еркектеріне аң аулауға рұқсат берілді:

А) қабанаға;

Б)сібір елігіне;

В) аюға.

13. Охота разрешена с 15 июля на самцов:

А) кабана;

Б)сибирской косули;

В) медведя.

14. Жеке тұлғаның заттарын және құжаттарын алып қою:

А) 2 куәгердің қатысуымен;

Б) куәгерлердің қатысуынсыз, оның барысы мен нәтижелерін тіркейтін техникалық құралдарды қолдана отырып;

В)А және Б жауаптары дұрыс.

14.Изъятие вещей и документов, находящихся при физическом лице, производятся:

А) с участием 2-х понятых;

Б) без участия понятых, с применением технических средств фиксации его хода и результатов;

В)ответы А и Б верны.

15. Аң аулау қағидаларын бұзғаны үшін Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстінің қандай бабы бойынша хаттама жасалады?

А) 382;

Б) 337;

В) 383.

15. По какой статье Кодекс об административных правонарушениях составляется протокол за нарушение правил охоты?

А) 382;

Б) 337;

В) 383.

16. Қандай жағдайларда, авиа, -авто,- мотокөлік құралдарын қолдануға рұқсат етіледі?

А) үзілді-кесілді тыйым салынады;

Б) есептік жұмыстарды жүргізу кезінде;

В) қасқырға және тұяқты жануарларға аң аулау кезінде.

16. В каких случаях разрешается применение авиа, -авто,- мототранспортных средств?

А) категорически запрещается;

Б)при проведении учетных работ;

В) при охоте на волка и копытных.

17. Жануарлар дүниесiн пайдалану талаптарын және аң аулау қағидаларын бұзу:

А) ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға – бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

Б) жануарларды аулау құралдары, көлiк құралдары және көрсетілген бұзушылықты жасау құралы болған өзге де заттар тәркілене отырып, жеке тұлғаларға – он бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – алпыс бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – бір жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екi жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға не аң аулау құқығынан екi жылға дейiнгi мерзiмге айыруға әкеп соғады.

В)А мен Б дұрыс.

17. Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты:

А) влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере двадцати пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.

Б) влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере шестидесяти пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей либо лишение права охоты на срок до двух лет, с конфискацией орудий добывания животных, транспортных средств и иных предметов, явившихся орудием совершения указанного нарушения.

В)верно А и Б.

18. Кім аң аулауды ашу туралы және оны аң аулауды жүргізудің белгіленген мерзімдерінен 15 күнтізбелік күнге дейін неғұрлым ерте немесе неғұрлым кеш мерзімге ауыстыру туралы шешім қабылдайды:

А) жергілікті атқарушы орган;

Б)уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелері;

В) уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелері жергілікті атқарушы органмен бірлесіп.

18. Кто принимает решение об открытии охоты, и о ее переносе на более ранний или более поздний срок до 15 календарных дней от установленных сроков проведения охоты:

А)местныйисполнительный орган;

Б)территориальные подразделения ведомства уполномоченного органа;

В) территориальные подразделения ведомства уполномоченного органа совместно с местным исполнительным органом.

19. Аңшылық иттер:

А) тойтерьер, шпиц;

Б)такса, спаниель, тазы;

В) колли, дог.

19. Охотничьи собаки:

А) тойтерьер, шпиц;

Б)спаниель, тазы;

В) колли, дог.

20. Қандай сынықтар мен ақаулар кезінде атыс қаруын пайдалануға болады?

А) мылтықтың дүмі сынған кезде;

Б) бойоктың қалқанынан шыққан кезде;

В)кез келген сынулар мен ақаулар кезінде атыс қаруды пайдалануға болмайды.

20. При каких поломках и неисправностях можно эксплуатировать огнестрельное оружие?

А) при поломке приклада;

Б) при выступании бойка из щитка колодки;

В)при любых поломках и неисправностях эксплуатировать оружие нельзя.

21. Аң аулау және балық аулау объектілері болып табылатын жануарлардың бағалы түрлерінің тізбесіне:

А)жанат тектес ит;

Б) арқар;

В) Мензбир суыры.

21. В перечень ценных видов животных, являющихся объектами охоты и рыболовства, входит:

А)енотовидная собака;

Б) архар;

В) сурок Мензбира.

22. Қандай жағдайларда атуға рұқсат етіледі:

А) "шуға", "сыбдырға" атуға;

Б)айқын көрінетін нысанаға;

В) Күнге қарсы атуға.

22. В каких случаях разрешается стрелять:

А) стрелять «на шум», «на шорох»;

Б)по отчетливо видимой цели;

В) стрелять против Солнца.

23. Аң аулау кезінде қандай өзі аулау құралдары қолданылады:

А)қапқандарды, тұзақтарды, салмақты қысқышты, қаусырманы;

Б) рамалы қапқандар, башмактар;

В) қысу, құрма, жақтаулы қапқадар.

23. Какие самоловные орудия применяются при охоте:

А)капканы, силки, кулемы, плашки;

Б) рамочные капканы, башмаки,петли;

В) давильные, ставные, рамочные капканы.

24. Қар барысын атқан кезде жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы заңдарды бұзудан келтірілген зиянды өтеу мөлшері:

А) 1500 (АЕК);

А)2000 (АЕК);

Б) 2500 (АЕК).

24. Размер возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства об охране, воспроизводстве и использовании животного мира при отстреле снежного барса:

А) 1500 (МРП);

А)2000 (МРП);

Б) 2500 (МРП).

25. Қыркүйек айының бірінші сенбісінен 31 желтоқсанға дейін аң аулауға рұқсат етіледі:

А) сілеусін;

Б)қабан;

В) құр.

25. Охота разрешается с первой субботы сентября по 31 декабря:

А) рысь;

Б)кабан;

В)тетерев.

Вариант 3

1. Аңшылық шаруашылығы дегеніміз не?

А) бұл әуесқойлық (спорттық) және кәсіпшілік аң аулауды ұйымдастыру және жүргізу мақсатында бекітіліп берілген аңшылық алқаптарының аумағындағы шаруашылық қызмет түрі;

Б)бұл аңшылық алқаптарда жануарлар дүниесі объектілерін тұрақты пайдалану, жануарлар дүниесінің мекендеу ортасын сақтау, оларды қорғау және өсімін молайту жөніндегі шаруашылық қызмет түрі;

В)бұл әуесқойлық (спорттық) және кәсіпшілік аң аулау түріндегі мемлекеттік аңшылық қорын пайдалану жөніндегі коммерциялық қызмет түрі.

1. Что такое охотничье хозяйство?

А) это вид хозяйственной деятельности на территории закрепленных охотничьих угодий с целью организации и проведения любительской (спортивной) и промысловой охоты;

Б)это вид хозяйственной деятельности по устойчивому использованию объектов животного мира в охотничьих угодьях, сохранению среды обитания животного мира, их охране и воспроизводству;

В) это вид коммерческой деятельности по эксплуатации государственного охотничьего фонда в виде любительской (спортивной) и промысловой охоты.

2. Шиі бөріні, сауысқанды, құзғын қарғаны, қарға және қаңғыбас иттерді аулау кезінде жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсатты талап етпейді:

А) әуе, автомото -, көлік құралдарын, оның ішінде қар жүретін техниканы пайдалана отырып аңшылық шаруашылығы субъектісінің аумағында;

Б) аңшылық шаруашылығы субъектісінің аумағында аң аулауға берілген рұқсат бойынша жануарлардың басқа түрлеріне аң аулауды жүргізу кезінде авиа-, авто мото-, көлік құралдарын, оның ішінде қарда жүретін техниканы қолдана отырып;

В)жануарлар дүниесін пайдалануға берілген рұқсат бойынша аңшылық шаруашылығы субъектісінің аумағында жануарлардың басқа түрлеріне аң аулау кезінде (авиа-, автомото-, Көлік құралдарын, оның ішінде қарда жүретін техниканы қолданбай.

2. Добывание шакалов, сорок, грачей, ворон и бродячих собак не требует разрешения на пользование животным миромпри:

А) на территории субъекта охотничьего хозяйства с применением авиа-, автомото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техники;

Б) производстве охоты других видов животных с применением авиа-, автомото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техники на территории субъекта охотничьего хозяйства, на которой действует разрешение, выданное на охоту;

В)производстве охоты на другие виды животных (без применения авиа-, автомото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техники) на территории субъекта охотничьего хозяйства, на которой действует разрешение на пользование животным миром, выданное на охоту.

3. Аңшылық алқаптар дегеніміз не?

А)бұл аң аулау және аңшылық шаруашылығын жүргізу жүзеге асырылатын немесе жүзеге асырылуы мүмкін аң аулау объектісін білдіретін жануарлар түрлерінің мекендеу ортасы болып табылатын аумақтар мен акваториялар;

Б) бұл барлық жабайы жануарлардың мекендейтін ортасы;

В) бұл өндіру мүмкін болатын жабайы жануарлардың барлық түрлерінің мекендейтін ортасы болып табылатын аумақтар мен акваториялар.

3. Что такое охотничьи угодья?

А)это территории и акватории, являющиеся средой обитания видов животных, представляющих объект охоты, где осуществляются или могут осуществляться охота и ведение охотничьего хозяйства;

Б) это территория среды обитания всех диких животных;

В) это территории и акватории, являющиеся средой обитания всех видов диких животных, где возможна их добыча.

4. Жануарлар дүниесінің мекендейтін ортасы-бұл:

А)жануарлар дүниесінің объектілері табиғи еркіндік жағдайында өмір сүретін табиғи орта;

Б) жануарлардың аңшылық түрлері табиғи еркіндік жағдайында өмір сүретін табиғи орта;

В) жануарлар дүниесінің объектілері табиғи еркіндік жағдайында өмір сүретін адам қолы тимеген жабайы орта.

4. Среда обитания животного мира – это:

А)природная среда, в которой объекты животного мира обитают в состоянии естественной свободы;

Б) природная среда, в которой охотничьи виды животных обитают в состоянии естественной свободы;

В) нетронутая человеком дикая среда, в которой объекты животного мира обитают в состоянии естественной свободы.

5. Аң аулау дегеніміз не?

А) аң аулау - аңшылық шаруашылығында қарудың барлық түрлерімен аң аулау объектісі болып табылатын жануарларды мекендеу ортасынан алып қою жүзеге асырылатын жануарлар дүниесін арнайы пайдалану түрі;

Б)аң аулау - аң аулау объектісі болып табылатын жануарлар түрлерін мекендеу ортасынан алып қою жүзеге асырылатын жануарлар дүниесін арнайы пайдалану түрі;

В) аңшылық - атыс қаруын пайдалана отырып жануарлар дүниесінің барлық түрлерін мекендеу ортасынан алып қою жүзеге асырылатын жануарлар дүниесін арнайы пайдалану түрі;

5. Что называется охотой?

А) охота - вид специальногопользования животным миром,при котором в охотничьем хозяйстве всеми видами оружия осуществляется изъятие животных, являющихся объектом охоты, из среды обитания;

Б)охота - вид специального пользования животным миром, при котором осуществляется изъятие видов животных, являющихся объектом охоты, из среды обитания;

В) охота - вид специального пользования животным миром, при котором с использованием огнестрельного оружья осуществляется изъятие всех видов животного мира из среды обитания;

6. Жануарлар әлемі-бұл:

А) Қазақстан Республикасының аумағында уақытша мекендейтін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының континенттік қайраңының және айрықша экономикалық аймағының табиғи ресурстарына жататын жануарлардың жиынтығы;

Б) Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты немесе уақытша тұратын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының континенттік қайраңының және айрықша экономикалық аймағының табиғи ресурстарына жататын жануарлар жиынтығы;

В) Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты немесе уақытша мекендейтін және құрлықта, суда, атмосферадағы және топырақтағы жануарлар жиынтығы.

6. Животный мир – это:

А) совокупность животных, временно обитающих на территории Республики Казахстан, а также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Республики Казахстан;

Б)совокупность животных, постоянно или временно обитающих на территории Республики Казахстан, а также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Республики Казахстан;

В) совокупность животных на территории Республики Казахстан, постоянно обитающих и находящиеся в состоянии естественной свободы на суше, в воде, атмосфере и почве.

7. Жеке тұлғаның аңшылық шаруашылығы аумағында аң аулауды жүргізу тәртібін белгілейтін, жануарларды аулау нормасын, көрсетілетін қызметтер бағасының прейскурантын қамтитын құжат:

А)аңшылық шаруашылығының ішкі регламенті;

Б) аңшылық шаруашылығы субъектісінің жолдамасы;

В) жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат.

7. Документ, устанавливающий порядок проведения охоты физическим лицом на территории охотничьего хозяйства, включающий норму добычи животных, прейскурант цен на оказываемые услуги:

А)внутренний регламент охотничьего хозяйства;

Б) путевка субъекта охотничьего хозяйства;

В) разрешение на пользование животным миром.

8. Аңшыға аңшылық шаруашылығы ұйымының жолдамасы қандай құқық береді?

А) жолдама аңшылық алқаптарға қаруды және аушы құстарды алып жүруге құқық береді;

Б) жолдама жануарлар дүниесі объектілерін аулау мақсатында бекітіліп берілген аңшылық алқаптарға бару құқығын береді;

В) жолдама бекітіліп берілген аңшылық алқаптарда аң аулау үшін авто-, мототехниканы пайдалануға және өндірілген аң аулау өнімдерін тасымалдауға құқық береді.

8. Какое право дает путевка охотхозяйственной организации охотнику?

А) путевка дает право на провоз оружья ловчих птиц в охотничьи угодья;

Б)путевка дает право посещения закрепленных охотничьих угодий с целью добывания объектов животного мира;

В) путевка дает право на использование авто-, мототехники для охоты в закрепленных охотничьих угодьях и провоза добытой продукции охоты.

9. Аңшылық алқаптарының резервтік қоры:

А)жануарлар дүниесін пайдаланушыларға бекітіліп берілмеген аңшылық алқаптар;

Б) аң аулау үшін жабық аңшылық алқаптар – қорықтар, қаумалдар, жасыл аймақтар және демалыс аймақтары;

В) кез келген меншік нысанындағы кәсіпорынға бекітілген аңшылық алқаптар.

9. Резервным фондом охотничьих угодий является:

А)охотничьи угодья, не закрепленные за пользователями животным миром;

Б) охотничьи угодья, закрытые для охоты – заповедники, заказники, зеленые зоны и зоны отдыха;

В) охотничьи угодья, закрепленные за предприятием с любой формой собственности.

10. Жануарлар дүниесін пайдалану түрлері:

А) аң аулау; аң аулау және балық аулау объектілеріне жатпайтын жануарларды шаруашылық мақсаттарда пайдалану; жануарларды ғылыми, мәдени-ағартушылық, тәрбиелік және эстетикалық мақсаттарда пайдалану;

Б) жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін пайдалану; жануарлар түрлерін өсімін молайту мақсатында пайдалану;

В)А мен Б дұрыс.

10. Виды пользования животным миром:

А) охота; использование в хозяйственных целях животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства; использование животных в научных, культурно-просветительских, воспитательных и эстетических целях;

Б) использование полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных; использование видов животных в воспроизводственных целях;

В)верно А и Б.

11. Жеке және заңды тұлғаларға жануарлар дүниесін аңшылық шаруашылығында арнайы пайдалануға қандай құжат беріледі?

А) жануарлар дүниесi арнайы пайдалануға қаруды сақтауға және алып жүруге рұқсат негізінде беріледі;

Б) жануарлар дүниесi арнайы пайдалануға Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен берiлетiн жануарлар дүниесiн пайдалануға арналған рұқсаттар негiзiнде берiледi;

В) жануарлар дүниесi арнайы пайдалану аңшы куәлігі негізінде беріледі.

11. Какой документ дает право физическим и юридическим лицам на специальное пользование животным миром в охотничьем хозяйстве?

А) животный мир для специального пользования предоставляется на основеразрешения на хранение и ношение оружия;

Б)животный мир для специального пользования предоставляется на основе разрешений на пользование животным миром, выдаваемых в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

В) животный мир для специального пользования предоставляется на основе удостоверения охотника.

12. Аңшы - бұл:

А)Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен аң аулау құқығын алған жеке тұлға;

Б) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаруды сақтауға және алып жүруге рұқсат алған жеке тұлға;

В) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен аң аулау құқығын алған заңды тұлға.

12. Охотник – это:

А)физическое лицо, получившее право на охоту в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

Б) физическое лицо, получившее разрешения на хранение и ношение оружия, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

В) юридическое лицо, получившее право на охоту в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

13. Патронды жабдықтау кезіндегі қауіпсіздік техникасы:

А) капсюльді гильзаға балғамен соғуға болмайды;

оқ-дәріні тек қолмен сығымдау керек;

көп оқ-дәріні ашық ұстамаңыз;

Б) капсюльді зарядталған патронға салмау;

патрондарды белгісіз оқ-дәрімен жарақтамау;

зарядтың (оқ-дәрінің) және снарядтың (бөлшектің, картечаның немесе оқтың) салмағы зауыттық нұсқаулықтарға сәйкес болуы тиіс;

оқты тығынменен немесе қалың төсеммен жабуға болмайды.

В)дұрыс А және Б.

13. Техника безопасности при снаряжении патрона:

А) не забивать капсюль в гильзу молотком;

прессовать порох только усилием руки;

не держать открытым большое количество порох;

Б) не вставлять капсюль в заряженный патрон;

не снаряжать патроны неизвестным порохом;

вес заряда (пороха) и снаряда (дроби, картечи или пули) должен соответствовать заводским инструкциям;

не закрывать пулю пыжом или толстой прокладкой.

В)правильно А и Б.

14. Заңсыз аң аулау, оның ішінде атыс, пневматикалық, лақтырылатын, суық қаруды, қолға түсірудің басқа да құрал түрлерін, иттерді, аушы жыртқыш құстарды, салт атты, жегін көлікті қолданып заңсыз аң аулау, егер бұл іс-әрекет айтарлықтай залал келтіре отырып жасалса, сол сияқты жарылғыш құрылғыларды немесе жануарларды жаппай қырып-жоятын өзге де құралдарды, авиа-, авто-, мотокөлік құралдарын, оның ішінде қарда жүретін техниканы не шағын көлемді кемелерді қолданып заңсыз аң аулау –

А) мүлкі тәркіленіп, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, үш мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не сегіз жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

Б) мүлкі тәркіленіп, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, төрт мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не бір мың сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не төрт жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

В)А мен Б дұрыс.

14. Незаконная охота, в том числе с применением огнестрельного, пневматического, метательного, холодного оружия, других видов орудий добывания, собак, ловчих хищных птиц, верхового, гужевого транспорта, если это деяние совершено с причинением значительного ущерба, а равно незаконная охота с применением взрывчатых устройств или иных средств массового уничтожения животных, авиа-, авто-, мототранспортных средств, в том числе снегоходной техники, либо маломерных судов –

А) наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Б) наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В)Верно А и Б.

15. Қару қолдануға болмайды:

А) бойоктар қалыптың қалқанынан шығып тұрады;

сақтандырғыштың ақаулы бар;

бір оқпаннан ату кезінде екіншісі өздігінен атылады;

цевьенің фиксаторы сенімді бекітілмеген;

Б) мылтықтың шүріппесі боекті мылтықтың тартпасын баспаған жағдайда тиіп тұрады;

мылтықтың шүріппесі сенімді ұстамайды;

қорапта оқпанның едәуір қозғалуы бар;

оқпанда терең раковинасы немесе үлкейүі бар;

В)дұрыс А және Б.

15. Не применять ружья, у которых:

А) бойки выступают из щитка колодки;

неисправен предохранитель;

при выстреле из одного ствола самопроизвольно происходит выстрел из второго;

ненадежная фиксация цевья защелкой;

Б) курок достает боек при не нажатом спусковом крючке;

курки ненадежно удерживаются на боевом взводе;

имеется значительное шатание ствола в коробке;

имеются глубокие раковины или вздутия стволов;

В)правильно А и Б.

16. Жануарлар дүниесін қорғау-бұл:

А) жануарлар дүниесiн, олар мекендейтiн ортаны және биологиялық сан алуандықты сақтауға, жануарлар дүниесi объектiлерiн орнықты пайдалану мен өсiмiн молайтуға бағытталған қызмет,

Б) жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану саласындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен оларға қарсы күрес жөнiндегi iс-шаралар кешенi;

В)А мен Б дұрыс.

16. Охрана животного мира – это:

А) деятельность, направленная на сохранение животного мира, среды его обитания и биологического разнообразия, устойчивое использование и воспроизводство объектов животного мира;

Б) комплекс мероприятий по профилактике и борьбе с правонарушениями в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

В)Верно А и Б.

17. Жануарлар дүниесінің объектісі-бұл:

А)жануарлардың дарағы немесе популяциясы;

Б) жануарлар дүниесінің түрі;

В) А мен Б дұрыс.

17. Объект животного мира – это:

А)особь или популяция животных;

Б) вид животного мира;

В) Верно А и Б.

18. Жануарлар дүниесіне сөзсіз зиян – бұл:

А)жануарлар дүниесіне немесе оның мекендеу ортасына табиғи-климаттық және антропогендік әсердің нәтижесінде пайда болатын факторлардың қолайсыз әсерінен келтірілген және (немесе) келтірілетін, алдын алу шараларымен қайтарылмайтын зиян;

Б) табиғи-климаттық әсердің нәтижесінде жануарлар дүниесіне тікелей келтірілген және (немесе) келтірілетін, алдын алу шараларымен қайтарылмайтын зиян;

В) А мен Б дұрыс.

18. Неизбежный вред животному миру – это:

А)остаточный, не предотвращаемый предупредительными мерами вред, нанесенный и (или) наносимый животному миру или среде его обитания неблагоприятным воздействием факторов, образующихся в результате природно-климатического и антропогенного воздействия;

Б) не предотвращаемый предупредительными мерами вред, нанесенный и (или) наносимый непосредственно животному миру в результате природно-климатического воздействия антропогенного воздействия;

В) Верно А и Б.

19. Жануарлар түрлерінің өсімін молайту-бұл:

А) жануарлар түрлерінің табиғи жағдайда табиғи көбеюі;

Б) жануарлар түрлерін жасанды өсіру;

В)А мен Б дұрыс.

19. Воспроизводство видов животных – это:

А) естественное размножение видов животных в природных условиях;

Б) искусственное разведение видов животных;

В)Верно А и Б.

20. Аңшылық олжа дегеніміз не?

А). Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен табиғаттан алынған сүтқоректілер және құстар;

Б)Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мекендеу ортасынан алынған жануар, олардың бөліктері мен дериваттары;

В). Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен аңшылық шаруашылықтарынан алынған жабайы жануарлар.

20. Что такое охотничий трофей?

А) млекопитающие и птицы, изъятое из природыв порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

Б)животное, его части и дериваты, изъятые из среды обитания в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

В) дикие животные, изъятые в охотничьих хозяйствах, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

21. Жолдама-бұл:

А)бекiтiлiп берiлген аңшылық алқаптарға жануарлар дүниесi объектiлерiн ұстап алу мақсатында бару үшiн жеке тұлғаға берiлетiн құжат (біржолғы немесе маусымдық);

Б) жануарлар дүниесі объектілерін ату мақсатында бекітілмеген аңшылық алқаптарға бару үшін жеке немесе заңды тұлғаға берілетін бір жолғы құжат.

В) А мен Б дұрыс.

21. Путевка – это:

А)документ (разовый или сезонный), выдаваемый физическому лицу для посещения закрепленных охотничьих угодий с целью добывания объектов животного мира;

Б) разовый документ, выдаваемый физическому или юридическому лицу для посещения незакрепленных охотничьих угодий с целью отстрела объектов животного мира.

В) Верно А и Б.

22. Жануарлардың сирек кездесетін және Құрып кету қаупі төнген түрлерінің тізбесіне:

А)орман сусары;

Б) сібір тау ешкісі;

В) құну.

22. К перечню редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных относится:

А) лесная куница;

Б) сибирский горный козел;

В) росомаха.

23. Қыркүйек айының 15-нен 31 желтоқсанға дейін аң аулауға рұқсат етіледі:

А) сілеусін;

Б)аскания бұғысы;

В) құр.

23. Охота разрешается с 15 сентября по 31 декабря:

А) рысь;

Б)асканийский олень;

В)тетерев.

24. Қыркүйектің алғашқы сенбісінен - 30 қараша аталықтары мен қысыр қалған аналықтарын көктемгiаулауғарұқсат етіледі:

А) бұлан;

Б)қоңыр аю (тянь-шань аюынан басқа);

В) марал.

24. Охота разрешается с первой субботы сентября по 30 ноября весенняя охота на самцов и яловых самок:

А) лось;

Б)бурый медведь (кроме тянь-шанского);

В)марал.

25. Жарақат алған жағдайда:

А) жараның айналасындағы теріні йодпен майлап, жараны майлап, дәке тампонымен жауып, бұрап тастаңыз. Тесіп жаралар кезінде тампондар екі тесікке қойылады. Тампондардың ортасына қолды тигізуге болмайды. Жараларды табиғи көздерден шикі сумен шаймаңыз;

Б) егер жарадан қан үлкен күшпен және сорғалап ағса, онда артерия зақымдалған. Бұл жағдайда қан кетуді тоқтату үшін артерияны жарадан жоғары қысу керек, қан қысымын азайту үшін жараланған аяқ-қолды жоғары көтеру керек. Содан кейін қолыңызды жарақат орнынан жоғары орамал, белдік немесе жіптен бұрап тарту керек. Әрбір екі сағат сайын бірнеше минутқа бұрауды босаңсытып, аяқ-қолдың қанын айналуына мүмкіндік береді;

В)дұрыс А және Б.

25. В случае ранения необходимо:

А) смазать йодом кожу вокруг раны, смазать или припудрить ранку, закрыть её марлевым тампоном и забинтовать. При сквозных ранениях тампоны ставятся на оба отверстия. Нельзя касаться руками середине тампонов. Не промывать раны сырой водой из природных источников;

Б) если кровь из раны течёт с большой силой и толчками, значит повреждена артерия. В этом случае чтобы остановить кровотечение нужно крепко прижать артерию выше раны, поднять раненую конечность выше для уменьшения напора крови. Затем перетянуть конечность выше места ранения закруткой из полотенца, ремня или верёвки. Каждые два чеса необходимо расслаблять закрутку на несколько минут, давая таким образом возможность циркуляции крови в конечности;

В)правильно А и Б.

Вариант 4

1. Қазақстан Республикасының Қызыл кітабы-бұл:

А) Қазақстан Республикасының Қызыл кітабы табиғаттан алу үшін қажетті мәліметтер жиынтығын қамтитын сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген жануарлар түрлерінің тізбелерінің иллюстрацияланған басылымы болып табылады;

Б)Қазақстан Республикасының Қызыл кітабы Қазақстан Республикасының аумағында сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген жануарлар түрлерінің жай-күйі, оларды зерделеу, қорғау, өсімін молайту және тұрақты пайдалану жөніндегі қажетті шаралар туралы мәліметтер жиынтығын қамтитын сирек кездесетін және Құрып кету қаупі төнген жануарлар түрлерінің тізбелерінің суреттелген басылымы болып табылады;

В) Қазақстан Республикасының Қызыл кітабы құрып кету қаупі төнген жануарлар түрлерінің тізбесі, оларды пайдаланғаны үшін жауапкершілікке тарту үшін қажетті мәліметтерді қамтитын иллюстрацияланған басылым болып табылады.

1. Красная книга Республики Казахстана –это:

А) Красная книга Республики Казахстан является иллюстрированным изданием перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, содержащим сведений, необходимых для их изъятия из природы;

Б)Красная книга Республики Казахстан является иллюстрированным изданием перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, содержащим совокупность сведений о состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных на территории Республики Казахстан, необходимых мерах по их изучению, охране, воспроизводству и устойчивому использованию;

В) Красная книга Республики Казахстан является иллюстрированным изданием перечней, находящихся под угрозой исчезновения видов животных, необходимые для привлечения к ответственности за их использование.

2. Жеке тұлғалардың азаматтық қаруды сақтауы қару иесінің тұрғылықты жері бойынша мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

А) қару мен оның патрондары еденге немесе қабырғаға мықтап бекітілген металл шкафта (сейфте), қабырғаларының қалыңдығы кемінде 3 мм және есіктегі ішкі құлыппен, иелерінің тұрақты тұратын орындарында сақталады. Қаруды тұрғын бөлмелердің қабырғаларына іліп қоюға жол берілмейді;

Б) қалалық елді мекендерде (республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар қалаларда, сондай-ақ олардың әкімшілік бағыныстылығының аумағындағы кенттерде) азаматтық қару иесінің тұрақты тұратын жері (пәтер, жеке үй) үй-жайларды күзетудің сертификатталған жүйесімен жабдықталады (дабыл белгісін иесінің немесе оның отбасы мүшелерінің ұялы телефонына беру мүмкіндігі бар дабыл немесе электр желісінен тұрақты және қайталанатын электрмен жабдықтау көзінің болуы (тұрақты және қосалқы қоректендіру көзінің болуы).

В)дұрыс А және Б.

2. Хранение гражданского оружия физическими лицами осуществляется по месту жительства владельца оружия, в следующем порядке:

А) оружие и патроны к нему хранятся в прочно прикрепленном к полу или стене металлическом шкафу (сейфе), с толщиной стенок не менее 3 мм и внутренним замком на двери, в местах постоянного проживания владельцев. Не допускается развешивание оружия на стенах жилых комнат;

Б) в городских населенных пунктах (города республиканского, областного и районного значения, а также поселки, находящиеся на территории их административной подчиненности) место постоянного проживания владельца гражданского оружия (квартира, частный дом) оборудуется сертифицированной системой охраны помещений (сигнализация, имеющая возможность передачи сигнала тревоги на мобильный телефон владельца или членов его семьи или охранную организацию), устойчивой от электросети и дублирующего источника электропитания (наличие постоянного и запасного источника питания).

В)Верно А и Б.

3. Аң аулау қолдана отырып жүргізіледі:

А)аралас (ойық және тегіс ұңғылы), оның ішінде алмалы-салмалы және жиналмалы ойық ұңғылы атыс қаруын;

Б) үрлемелі қуаты 7,5 Дж-ден асатын және калибрі 4,5 мм-ге дейінгі пневматикалық қару;

В) өзі аулайтын құралдар (қысымды, ысырмалы, рамалық қақпан);

3. Охота производится с применением:

А)огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное), в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами;

Б)пневматического оружья с дульной энергией более 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм;

В)самоловных орудий (давильные, ставные, рамочные капканы);

4. Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген түрлерге, сондай-ақ пайдалануға тыйым салынған түрлерге жататын жануарларда әрбір заңсыз олжаланған (жойылған) жұмыртқа үшін, сондай-ақ заңсыз олжаланған немесе жойылған сүтқоректілердің аналығынан алынған әрбір эмбрион үшін:

А) жануарлардың осы түрінің ересек дарағы (ұрғашысы) үшін зиянды өтеу мөлшерінің 25 пайызы өндіріліп алынады (айлық есептік көрсеткішпен);

Б)жануарлардың осы түрінің ересек дарағы (ұрғашысы) үшін зиянды өтеу мөлшерінің 50 пайызы өндіріліп алынады (айлық есептік көрсеткішпен);

В) жануарлардың осы түрінің ересек дарағы (ұрғашысы) үшін зиянды өтеу мөлшерінің 75 пайызы өндіріліп алынады (айлық есептік көрсеткішпен).

4. У животных, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Республики Казахстан, а также виды на пользование которых введен запрет, за каждое незаконно добытое (уничтоженное) яйцо, а также за каждый эмбрион из незаконно добытой или уничтоженной самки млекопитающих:

А) взыскивается 25 процентов от размера возмещения вреда за взрослую особь (самки) данного вида животных (в месячных расчетных показателях);

Б)взыскивается 50 процентов от размера возмещения вреда за взрослую особь (самки) данного вида животных (в месячных расчетных показателях);

В) взыскивается 75 процентов от размера возмещения вреда за взрослую особь (самки) данного вида животных (в месячных расчетных показателях).

5. Жануарлар дүниесін пайдалануға берілген рұқсаттарды жыныстық-жастық құрамын (көрсетілген жағдайда), алу мерзімдерін, болжамды алу учаскесінің аумағы мен шекараларын, жануарлар дүниесін мекендеу ортасынан алу (аулау, ату, жинау) тәсілдерін заңсыз алып қоюдан көрінген бұзу, егер бұл іс-әрекетте қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, –

А) жеке тұлғаларға – бес, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – он, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады;

Б) жеке тұлғаларға – он, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – он бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне алпыс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады;

В)жеке тұлғаларға – бес, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – он екі, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

5. Нарушение выданных разрешений на пользование животным миром, выразившееся в незаконном изъятии половозрастного состава (в случае указания), сроков изъятия, территории и границ участка предполагаемого изъятия, способов изъятия (отлов, отстрел, сбор) животного мира из среды обитания, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, –

А) влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере сорока месячных расчетных показателей;

Б) влечет штраф на физических лиц в размере десячти, на субъектов малого предпринимательства – в размере пятнадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати пяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере шестидесяти месячных расчетных показателей;

В)влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере двенадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

6. Қандай аңшылық алқаптар мемлекеттік резервтік қорға жатады

А) ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың күзет аймағының аумағында орналасқан аңшылық алқаптар;

Б) мемлекеттік меншіктегі аңшылық алқаптар;

В)жануарлар дүниесін пайдаланушыларға бекітілмеген аңшылық алқаптар.

6. Какие охотничьи угодья относятся к государственному резервному фонду

А) охотничьи угодья, расположенные на территории охранной зоны особо охраняемых природных территорий;

Б) охотничьи угодья, находящиеся в государственной собственности;

В)охотничьи угодья незакрепленные за пользователями животным миром.

7. Жануарлар дүниесінің қандай объектілерін аулау кезінде ойық ұңғылы аңшылық атыс қаруы қолданылмайды

А) тұяқтылар;

Б)құстар;

В) ұсақ терісі бағалы аңдар.

7. При добыче каких объектов животного мира не применяется охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом

А) копытных;

Б)птиц;

В) мелких пушных зверей.

8. Көктемгі кезеңде құстың қандай түріне және қандай мерзімде аң аулауға рұқсат етіледі

А) 1 наурыздан бастап 10 мамырға дейінгі кезеңде аталық үйрекке 10 күннен артық емес, 1 сәуірден бастап 15 мамырға дейінгі кезеңде саңырау құрдың аталықтарына 10 күнтізбелік күннен артық емес;

Б) аталық үйрекке 1 наурыздан 15 мамыр аралығында 15 күнтізбелік күннен артық емес, 1 наурыздан 15 мамыр аралығында құрдың аталықтарына 15 күнтізбелік күннен артық емес мерзімге;

В)1 наурыздан бастап 15 мамырға дейінгі кезеңде аталық үйрекке 15 күнтізбелік күннен артық емес, 1 наурыздан бастап 15 мамырға дейінгі кезеңде құр мен саңырау құрдың аталықтарына 15 күнтізбелік күннен артық емес.

8. На какие виды птиц и в какие сроки разрешена охота в весенний период

А) на селезней уток не более 10 дней в период с 1 марта по 10 мая, на самцов глухаря не более 10 календарных дней в период с 1 апреля по 15 мая;

Б) на селезней уток не более 15 календарных дней в период с 1 марта по 15 мая, на самцов тетерева на срок не более 15 календарных дней в период с 1 марта по 15 мая;

В)на селезней уток не более 15 календарных дней в период с 1 марта по 15 мая, на самцов тетерева и глухаря не более 15 календарных дней в период с 10 апреля по 15 мая.

9. Аң аулау үшін аушы жыртқыш құстарды пайдалану

А) тіркелген аушы жыртқыш құстарды аң аулау үшін пайдаланған жағдайда, аңшылық шаруашылығының Жолдамасында аушы жыртқыш құстың түрі, алынбайтын сақинаның немесе микрочиптің нөмірі, паспорттың нөмірі көрсетілген жазба жүзеге асырылады;

Б) тіркелген аушы жыртқыш құстарды аң аулау үшін пайдаланған жағдайда, аң аулауға рұқсатта аушы жыртқыш құстың түрі, алынбайтын сақинаның немесе микрочиптің нөмірі, паспорттың нөмірі көрсетілген жазба жүзеге асырылады;

В) тіркелген аушы жыртқыш құстарды аң аулау үшін пайдаланған жағдайда, аңшының куәлігінде аушы жыртқыш құстың түрі, алынбайтын сақинаның немесе микрочиптің нөмірі, паспорттың нөмірі көрсетілген жазба жүзеге асырылады.

9. Использование ловчей хищной птицы для охоты

А) в случае использования зарегистрированной ловчей хищной птицы для охоты, в путевке охотхозяйства осуществляется запись с указанием вида ловчей хищной птицы, номера несъемного кольца или микрочипа, номера паспорта;

Б) в случае использования зарегистрированной ловчей хищной птицы для охоты, в разрешении на охоту осуществляется запись с указанием вида ловчей хищной птицы, номера несъемного кольца или микрочипа, номера паспорта;

В)в случае использования зарегистрированной ловчей хищной птицы для охоты, в удостоверении охотника осуществляется запись с указанием вида ловчей хищной птицы, номера несъемного кольца или микрочипа, номера паспорта.

10. Аңшылық иттерді аң аулау үшін тіркеу:

А)Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Орынбасары - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2018 жылғы 2 ақпандағы № 60 бұйрығымен бекітілген аңшы, балықшы және қорықшы куәліктерін беру қағидаларына сәйкес аңшының куәлігіне.

Б) жолдамаларда;

В) дұрыс жауап жоқ.

10. Регистрация охотничьих собак для производства охоты производится:

А) в удостоверении охотника, согласно Правил выдачи удостоверений охотника, рыбака и егеря, утвержденный приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 февраля 2018 года № 60.

Б) в путевки;

В) нет правильного ответа.

11. Аң аулауға шыққан кезде (әсіресе көп күндік) өзімен бірге дәрі қобдишасы болуы тиіс.:

А) валидол, нитроглицерин, аспирин, анальгин, йод тұнбасы, марганец қышқылды калий;

Б) сутегі асқын тотығы, антибиотиктер, бинт, стерильді мақта және вазелин;

В)А және Б-да аталғандардың барлығы.

11. При выезде на охоты (особенно на многодневную) необходимо иметь при себе аптечку, в которой должны быть:

А) валидол, нитроглицерин, аспирин, анальгин, настойка йода, марганцовокислый калий;

Б) жгут, перекись водорода, антибиотики, бинт, стерильная вата и вазелин;

В)все перечисленные в А и Б

12. Шығу кезіндегі алғашқы көмек.

А) аяқ-қолдың буыннан шыққан жерін жарақаттанғаннан кейін қабылдаған жағдайда бекіту. Зақымдалған жерге суықты қою. Егер дененің зақымдалған бөлігін, мүмкін болса көтеру;

Б) жедел жәрдем шақыру. Буынның шыққан жерін өз бетімен орнына салуға болмайды;

В)дұрыс А және Б.

12. Первая помощь при вывихе.

А) зафиксировать вывихнутую конечность в том положении, которое она приняла после травмы. Приложить холод к поврежденному месту. Если возможно поднять поврежденную часть тела;

Б) вызвать скорую помощь. Ни в коем случае не пытаться самостоятельно вправить вывих;

В)правильно А и Б.

13. Жабайы жануарлар:

А) құрлықта, суда, атмосферада және топырақта табиғи еркіндік жағдайындағы сүтқоректілер, құстар, бауырымен жорғалаушылар, қосмекенділер, балықтар, моллюскалар, жәндіктер және басқалар;

Б) аң аулау объектісі болып табылатын қоршаулардағы және жартылай ерікті жағдайлардағы Жануарлар;

В) құрлықта және суда болатын, ғылыми, мәдени-ағартушылық, тәрбиелік, эстетикалық мақсаттарда пайдаланылатын жануарлар (сүтқоректілер мен құстар).

13. Дикие животные – это:

А)млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, моллюски, насекомые и другие, находящиеся в состоянии естественной свободы на суше, в воде, атмосфере и почве;

Б) животные, находящиеся в вольерах и полувольных условиях, являющиеся объектом охоты;

В)животные (млекопитающие и птицы), находящиеся на суше и в воде,используемые в научных, культурно-просветительских, воспитательных, эстетических целях;

14. Аңшы есте сақтау керек:

А) тегіс ұңғылы атыс қаруынан ату кезінде ұсақ бытыра адамдар мен жануарлар үшін 100 м – ге дейін, ірі бытыра – 200 м-ге дейін, картечь-400 м-ге дейін, оқ 1000 м-ге дейін қауіпті.

Б)тегіс ұңғылы атыс қаруынан ату кезінде ұсақ бытыра адамдар мен жануарлар үшін 200 м – ге дейінгі, ірі бытыра – 300 м-ге дейінгі, картечь - 600 м-ге дейінгі, оқ - 1500 м-ге дейінгі қашықтықта қауіпті.

В) тегіс ұңғылы атыс қаруынан ату кезінде ұсақ бытыра адамдар мен жануарлар үшін 300 м – ге дейін, ірі бытыра – 400 м-ге дейін, картечь-800 м-ге дейін, оқпен ату 2000 м-ге дейін қауіпті.

14. Охотнику необходимо помнить, что:

А) при выстреле из гладкоствольного огнестрельного оружия мелкая дробь опасна для людей и животных на расстоянии до 100 м., крупная дробь – до 200 м., картечь – до 400 м., пуля до 1000 м. Пули, выпущенные из огнестрельного оружия с нарезным стволом опасны на расстоянии до 2 км.

Б)при выстреле из гладкоствольного огнестрельного оружия мелкая дробь опасна для людей и животных на расстоянии до 200 м., крупная – до 300 м., картечь – до 600 м., пуля до 1500 м. Пули, выпущенные из огнестрельного оружия с нарезным стволом опасны на расстоянии до 5 км.

В) при выстреле из гладкоствольного огнестрельного оружия мелкая дробь опасна для людей и животных на расстоянии до 300 м., крупная – до 400 м., картечь – до 800 м., пуля до 2000 м. Пули, выпущенные из огнестрельного оружия с нарезным стволом опасны на расстоянии до 4 км.

15. Жануарлар дүниесі объектілерін алып қою – бұл:

А) жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат негізінде табиғи еркіндік жағдайында мекендейтін жабайы жануарларды ұстап алу;

Б) жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат негізінде табиғи еркіндік жағдайында мекендейтін аңдар мен құстарды, атып алу;

В)табиғи еркіндік жағдайында мекендейтін жануарларды, олардың бөліктері мен дериваттарын мекендеу ортасынан жануарлар дүниесін пайдалануға арналған рұқсаттың негізінде алу (ұстап алу, аулау, атып алу, жинау, соғып алу);

15. Изъятие объектов животного мира – это:

А) добывание диких животных, обитающих в состоянии естественной свободы на основании разрешения на пользование животным миром;

Б) отстрел зверей и птиц, обитающих в состоянии естественной свободы, на основании разрешения на пользование животным миром;

В)извлечение (добывание, лов, отстрел, сбор, бой) из среды обитания животных, обитающих в состоянии естественной свободы, их частей и дериватов на основании разрешения на пользование животным миром;

16. Серке киігін атқан кезде жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы заңдарды бұзудан келтірілген зиянды өтеу мөлшері:

А) 350 (АЕК);

Б)500 (АЕК);

В) 300 (АЕК).

17. Размер возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства об охране, воспроизводстве и использовании животного мира при отстреле сайгака-рогача:

А) 350 (МРП);

Б)500 (МРП);

В) 300 (МРП).

17. Ұрғашы, төлі киігінатқан кезде жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы заңдарды бұзудан келтірілген зиянды өтеу мөлшері:

А) 350 (АЕК);

Б) 300 (АЕК);

В) 200 (АЕК).

17. Размер возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства об охране, воспроизводстве и использовании животного мира при отстреле самки, молодняка сайгака:

А) 350 (МРП);

Б) 300 (МРП);

В 200 (МРП).

18. Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген түрлерге жататын, сондай-ақ пайдалануға тыйым салынған түрлерде заңсыз жойылған (бүлінген) әрбір ұя, нору, логово және басқа да тұрғын үйлер үшін:

А)залал он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде өндіріліп алынады;

Б) залал бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде өндіріліп алынады;

В) залал жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде өндіріліп алынады.

18. У животных, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Республики Казахстан,а также виды на пользование которых введен запрет, за каждое незаконно уничтоженное (разоренное) обитаемое гнездо, нору, логово и другие жилища:

А)ущерб взыскивается в размере десяти месячных расчетных показателей;

Б) ущерб взыскивается в размере пяти месячных расчетных показателей;

В) ущерб взыскивается в размере двадцати месячных расчетных показателей.

19. Жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлемдер анықталған:

А) Қазақстан Республикасының "Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы" Заңында белгіленген.

Б)Қазақстан Республикасының Салық кодексінде белгіленген.

В) Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінде белгіленген.

19. Платежи за пользование животным миром определены:

А) определены Законом Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использований животного мира»;

Б)определены Налоговым Кодексом Республики Казахстан;

В) определены Бюджетным Кодексом Республики Казахстан;

20. Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен (СИТЕС) (қасқыр, аю және т. б.) халықаралық сауда туралы Конвенция қолданылатын аңшылық олжаларын әкету ерекшеліктері)

А) халықаралық және мемлекетаралық тасымалдау кезінде мемлекеттік ветеринариялық қадағалаудың бірыңғай қағидалары негізінде СИТЕС Конвенциясының қосымшаларына енгізілген жануарлардың аңшылық олжаларын әкетуге Қазақстан Республикасы кеден органдарының рұқсаты болған кезде жол беріледі.

Б) халықаралық және мемлекетаралық тасымалдау кезінде мемлекеттік ветеринариялық қадағалаудың бірыңғай қағидалары негізінде СИТЕС Конвенциясының қосымшаларына енгізілген жануарлардың аңшылық олжаларын әкетуге Қазақстан Республикасы ветеринариялық органдарының рұқсаты болған кезде жол беріледі.

В)мал шаруашылығы жүктерін халықаралық және мемлекетаралық тасымалдау кезінде мемлекеттік ветеринариялық қадағалаудың бірыңғай ережелерінің негізінде СИТЕС Конвенциясының қосымшасына енгізілген жануарлардың аңшылық олжаларын әкетуге СИТЕСтің Қазақстан Республикасындағы Әкімшілік органының әкетуге және/немесе әкелуге рұқсаты болған жағдайда жол беріледі.

20. Особенности вывоза охотничьих трофеев, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) (волк, медведь и др.)

А)на основании Единых правил государственного ветеринарного надзора при международных и межгосударственных перевозках, вывоз охотничьих трофеев животных, включенных в приложения Конвенции СИТЕС, допускается при наличии разрешения Таможенных органов Республики Казахстан.

Б) на основании Единых правил государственного ветеринарного надзора при международных и межгосударственных перевозках, вывоз охотничьих трофеев животных, включенных в приложения Конвенции СИТЕС, допускается при наличии разрешения Ветеринарных органов Республики Казахстан.

В)на основании Единых правил государственного ветеринарного надзора при международных и межгосударственных перевозках животноводческих грузов, вывоз охотничьих трофеев животных, находящихся под угрозой исчезновения, включенных в приложения Конвенции СИТЕС, допускается при наличии разрешения на вывоз Административного органа СИТЕС в Республике Казахстан.

21. Арқарды атқан кезде жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы заңдарды бұзудан келтірілген зиянды өтеу мөлшері:

А)1500 (АЕК);

Б) 2000 (АЕК);

В) 2500 (АЕК).

21. Размер возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства об охране, воспроизводстве и использовании животного мира при отстреле архара:

А)1500 (МРП);

Б) 2000 (МРП);

В) 2500 (МРП).

22. Қаздың қандай түрлеріне аң аулауға рұқсат етіледі:

А)сұр қаз, қырманқаз, ақмаңдайлы қаз;

Б) канадалық қарашақаз, ақ қарашақаз, қара қарашақаз;

В) қызылжемсаулы қарашақаз, қутұмсық қаз, шиқылдақ қаз.

22. На какие виды гусей разрешена охота:

А) серый гусь, гуменник, белолобый гусь;

Б) канадская казарка, белощекая казарка, черная казарка;

В) краснозобая казарка, гусь-сухонос, гусь пискулька.

23. Қарумен жұмыс істеу кезінде тыйым салынады:

А) қару оқталмаса да, қаруды адамға немесе үй жануарларына бағыттауға;

Б) қаруды алдын ала тексермей және оның оғын алмай қолдан қолға беруге;

В)дұрыс А және Б.

23. При обращении с оружием запрещается:

А) направлять оружие на человека или домашних животных, даже если оружие не заряжено;

Б) передавать оружие, из рук в руки, предварительно не осмотрев и не разрядив его;

В)правильно А и Б.

24. Суық қаруды тасымалдау шарттары.

А) суық аңшылық қару аңшы куәлігі болған жағдайда ғана қапталған түрде тасымалданады;

Б) суық аңшылық қару аңшылық шаруашылығының жолдамасы болған кезде ғана қапталған түрде тасымалданады;

В) суық аңшылық қару жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат болған кезде ғана қапталған түрде тасымалданады.

24. Условия перевозки холодного оружия.

А)холодное охотничье оружие перевозится в зачехленном виде только при наличии удостоверения охотника;

Б) холодное охотничье оружие перевозится в зачехленном виде только при наличии путевки охотхозяйства;

В) холодное охотничье оружие перевозится в зачехленном виде только при наличии разрешений на пользование животным миром.

25. Егер бұл әрекет бұзақылық ниетпен немесе садистік әдістерді қолдана отырып не жас балалардың қатысуымен жасалса, жануарларға олардың өлуіне немесе мертігуіне әкеп соққан қатыгездік жасау, –

А) жиырма айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не отыз тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.

Б)жүз жиырма айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не отыз тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады .

В)дұрыс А және Б.

25.Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель А) наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

Б) наказываются штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

В)правильно А и Б.

______________________