Вход в систему

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің

2015 жылғы 30 қаңтардағы № 18-03 / 57бұйрығымен бекітілген аңшылар және аңшылық шаруашылығы субъектілері қоғамдық бірлестіктерінің республикалық қауымдастығы аңшылық минимумы бойынша емтихан өткізу Қағидасына

сәйкес дайындалған аңшылық минимумы

біліміне тестілеу өткізу үшін

Тест сұрақтары

Тестовые вопросы

для проведения тестирования на знание охотминимума, подготовленные согласно Правил проведения экзамена по охотничьему минимуму республиканской ассоциацией общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства, утвержденные приказом

Министра сельского хозяйства Республики Казахстан

от 30 января 2015 года № 18-03/57

Вариант 1

1. Аң аулау қандай түрлерге бөлінеді?

А) кәсіпшілік және әуесқойлық (спорттық) аң аулау, оның ішінде ұлттық аң аулау;

Б) шетелдік азаматтар үшін әуесқойлық (спорттық) аң аулау;

В) шетел азаматтары үшін кәсіпшілік және әуесқойлық (спорттық) аң аулау;

1.На какие виды подразделяется охота?

А) промысловая и любительская (спортивная) охота, в том числе национальная охота;

Б) любительская (спортивная) охота для иностранных граждан;

В) промысловая и любительская (спортивная) охота для иностранных граждан.

2. Аңшы куәлігі қандай мерзімге беріледі?

А) белгіленген мерзімсіз, бірақ жыл сайын 31 наурызға дейін тіркеледі;

Б) 15 жылға, жыл сайын 31 желтоқсанға дейін ұзартылады;

В) 10 жылға.

2. На какой срок выдается удостоверение охотника?

А) без установленного срока, но с ежегодной регистрацией до 31 марта;

Б) на 15 лет, с ежегодным продлением до 31 декабря;

В) на 10 лет.

3. Сібір елігіне аң аулау мерзімдері:

А) 1 тамыздан 31 желтоқсанға дейін, шетелдік азаматтар үшін еркектерге (олжалық аң аулау үшін) 15 шілдеден;

Б) қыркүйек айының бірінші сенбісінен 31 желтоқсанға дейін, еркектеріне 1 тамыздан;

В) 20 қыркүйектен 31 желтоқсанға дейін, еркектеріне 1 тамыздан

3. Сроки проведения охоты на сибирскую косулю:

А) с 1 августа по 31 декабря, для иностранных граждан на самцов (для трофейной охоты) с 15 июля;

Б) с первой субботы сентября по 31 декабря, на самцов с 1 августа;

В) с 20 сентября по 31 декабря, на самцов с 1 августа.

4. Әуесқойлық (спорттық) аң аулау-бұл:

А) кәсіпкерлік қызмет мақсатында аң аулау объектісі болып табылатын жануарлар түрлерін аулау;

Б) жануарлар түрлерін өндірілген өнімді жеке тұтыну үшін аулау;

В) спорттық, эстетикалық қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатында және өндірілген өнімді жеке тұтыну үшін аң аулау объектісі болып табылатын жануарлар түрлерін аулау.

4. Любительская (спортивная) охота – это:

А) добывание видов животных, являющихся объектом охоты, в целях предпринимательской деятельности;

Б) добывание видов животных для личного потребления добытой продукции;

В) добывание видов животных, являющихся объектом охоты, в целях удовлетворения спортивных, эстетических потребностей и для личного потребления добытой продукции.

5. Жануарлар әлемі қандай санаттарға мақсатты түрде бөлінеді?

А) жануарлардың сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген түрлері;

аң аулау объектілері болып табылатын жануарлар түрлері;

Б) халықтың денсаулығын сақтау, ауыл шаруашылығы және басқа да үй жануарларын аурулардан қорғау, қоршаған ортаға зиянды болдырмау, ауыл шаруашылығы қызметіне елеулі залал келтіру қаупінің алдын алу мақсатында саны реттеуге жататын жануарлардың түрлері;

В) дұрыс А және Б.

5. На какие категории по целевому назначению подразделяется животный мир?

А)редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных;

виды животных, являющиеся объектами охоты;

Б) виды животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности;

В) правильно А и Б.

6. Ұжымдық (топтық) әуесқойлық (спорттық) аң аулау кезінде жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат қалай ресімделеді?

А) тұяқты және аюды ұжымдық (топтық) әуесқойлық (спорттық) аң аулау кезінде жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсатты пайдалануға жауапты аңшының деректері оның бет жағына жазылады, ал қалған қатысушылардың деректері олардың аңшы куәліктерінің нөмірлерін көрсете отырып, аңшылық шаруашылығы субъектісінің жолдамасында белгіленеді;

Б) ұжымдық (топтық) тұяқтылар мен аюға аңшылық жасаған кезінде рұқсатты пайдалану үшін жауапты аңшының деректері рұқсаттың бет жағына, ал қалған қатысушылардың деректері олардың аңшы куәліктерінің нөмірлерін көрсете отырып, рұқсаттың сыртқы жағына енгізіледі;

В) ұжымдық (топтық) тұяқты және аюға әуесқойлық (спорттық) аңшылық жасаған кезінде жауапты аңшының және қалған қатысушылардың деректері рұқсаттың сыртқы бетіне жазылады.

6. Как оформляется разрешения на пользование животным миром при коллективной (групповой) любительской (спортивной) охоте?

А)При коллективной (групповой) любительской (спортивной) охоты на копытных и медведя, данные ответственного охотника за использование разрешения на пользование животным миром заносятся на его лицевую сторону, а данные остальных участников с указанием номеров их удостоверений охотника, отмечаются в путевке субъекта охотничьего хозяйства;

Б) При коллективной (групповой) форме охоты на копытных и медведя, данные ответственного охотника за использование разрешения заносятся на лицевую сторону разрешения, а данные остальных участников с указанием номеров их удостоверений охотника – на оборотной стороне разрешения;

В) При коллективной (групповой) форме любительской (спортивной) охоты на копытных и медведя, данные ответственного охотника и остальных участников заносятся на оборотной стороне Разрешения.

7. Қандай қашықтықта елді мекендердің жерлерінде, сондай-ақ оларға іргелес аумақтарда аң аулау жүргізілмейді?

А) елді мекендердің жерлерінде, сондай-ақ оларға іргелес аумақтарда тегіс ұңғылы қаруды қолдана отырып екі километр радиуста және ойық аңшылық қаруды қолдана отырып үш километр радиуста аңшылық жүргізілмейді;

Б) елді мекендердің жерлерінде, сондай-ақ оларға іргелес аумақтарда тегіс ұңғылы қаруды қолдана отырып, үш километр радиуста және ойық аңшылық қаруды қолдана отырып, бес километр радиуста аңшылық жүргізілмейді;

В) елді мекендердің жерлерінде, сондай-ақ олармен iргелес аумақтарда аң аулау ережелерiне сәйкес аңшылық атыс қаруын қолдану қауiпсiздiгi қамтамасыз етiлмейтiн қашықтықта;

7. На каком расстоянии на землях населенных пунктов, а также прилегающих к ним территориях, охота не производится?

А) на землях населенных пунктов, а также прилегающих к ним территориях, охота не производится в радиусе двух километров с применением гладкоствольного оружия и трёх километров с применением нарезного охотничьего оружия;

Б) на землях населенных пунктов, а также прилегающих к ним территориях, охота не производится в радиусе трёх километров с применением гладкоствольного оружия и пяти километров с применением нарезного охотничьего оружия;

В) на землях населенных пунктов, а также прилегающих к ним территориях на расстоянии, не обеспечивающем, согласно правилам охоты, безопасность применения охотничьего огнестрельного оружия.

8. Аңшы иттердің қандай тұқымдары апандық иттерге жатады?

А) таксалар, пекинестер;

Б) лайкалар, таксалар;

В) таксалар, терьерлер.

8. Какие породы охотничьих собак относятся к норным?

А) таксы, пекинес;

Б) лайки, таксы;

В) таксы, терьеры.

9. Аң аулауға тыйым салынады:

А) жарықтандыру құралдарын қолданып;

Б) кәсіпшілік аң аулау кезінде жарық беретін аспаптарды қолдана отырып;

В) А және Б жауаптары дұрыс.

9. Охота запрещается:

А) с применением осветительных приборов;

Б) с применением осветительных приборов при промысловой охоте;

В) ответы А и Б верны.

10. Алғашқы көмек көрсету кезінде ақпар таратты:

А) 15-20 минутқа соғылғын жерге суық салу керек, содан кейін иілу аймағына таңғышты қою керек және қатты таңу керек. Мұндай таңғыштың мақсаты - тіндерді қысып, қан құйылу таралуын шектеу. Таңғыштың үстіне қайтадан суық салып, оны 1,5-2 сағат ұстаңыз. 2-3 күннен кейін құйылған қанның сорылуын жеделдету үшін жылуды қолдану керек (жылытатын компресстер, жергілікті жылы ванналар);

Б) егер соғылу нәтижесінде ішкі мүшелердің зақымданғанына күдік болса, алғашқы көмек көрсетудің басымдылығы туралы шаралар қолдану және зардап шегушіні медициналық мекемеге жеткізу қажет;

В) дұрыс А және Б.

10. Первая помощь при ушибах:

А) приложить холод к ушибленному месту на 15-20 минут, а затем на область ушиба наложить повязку, причем забинтовать надо достаточно туго. Цель такой повязки - сдавить ткани и ограничить распространение кровоизлияния. Поверх повязки снова приложить холод и продержать его еще 1,5-2 часа. Через 2-3 дня после ушиба надо применять тепло, чтобы ускорить рассасывание излившейся крови (согревающие компрессы, местные теплые ванны);

Б) если есть подозрение на то, что в результате ушиба повреждены внутренние органы, необходимо позаботиться о приоритетах оказания первой помощи и пострадавшего доставить в медучреждение;

В) правильно А и Б.

11. 15 қазаннан 31 желтоқсанға дейін жануарлардың қандай түрлеріне аң аулауға рұқсат етіледі?

А) саңырау құр, борсық;

Б) қырғауыл, өзен құндызы;

В) құр, бұлан.

11. На какие виды животных разрешается охота с 15 октября по 31 декабря?

А) глухарь, барсук;

Б) фазан, речной бобр;

В) тетерев, лось.

12. Заңда белгіленген тәртіппен тіркелген суық аңшылық қаруды тасымалдау:

А) аңшы куәлігі болған жағдайда ғана жабылған түрде;

Б) ҚР ІІМ берген аңшылық суық қаруды сақтауға және алып жүруге рұқсат болған жағдайда ғана;

В) дұрыс А және Б;

12. Холодное охотничье оружие, зарегистрированное в установленном Законом порядке, перевозится:

А) в зачехлённом виде только при наличии удостоверения охотника;

Б) только при наличии разрешения на хранение и ношение холодного охотничьего оружия, выданного МВД РК;

В) правильно А и Б;

13. Аңшы таңбаланған (сақиналанған, микрочип қойылған) жабайы жануарларды аулау кезінде не істеу керек?

А) сақинаны, микрочиптерді және басқа да белгілерді одан әрі ғылыми – техникалық қызметтің уәкілетті органына беру үшін аңшылық шаруашылығы ұйымына ұсынуға міндетті;

Б) сақина, микрочип және басқа белгілер кез келген аңшылық шаруашылығы ұйымының қорықшылық қызметіне берілсін;

В) сақина, микрочип және басқа да белгілер, сондай – таңбаланған құстарды немесе сүтқоректілерді аулау күні, орны туралы ақпарат аңшылық шаруашылығы ұйымының уәкілетті адамына немесе ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органға одан әрі беру үшін уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне ұсынылады.

13.Что должен делать охотник при добыче меченных (окольцованных, микрочипованных) диких животных?

А) кольцо, микрочип и другие отметки представить охотхозяйственной организации для дальнейшей передачи в уполномоченный орган научно – технической деятельности;

Б) кольцо, микрочип и другие отметки передать егерской службе любой охотхозяйственной организации;

В) кольцо, микрочип и другие отметки, а также информацию о дате, месте и добыче меченых птиц или млекопитающих, представить уполномоченному лицу охотхозяйственной организации или в территориальное подразделение уполномоченного органа для дальнейшей передачи в уполномоченный государственный орган, осуществляющий руководство в области научной и научно – технической деятельности.

14. Аң аулауға жатпайды:

А) аңшылық алқаптарда ілмектері мен қақпандар мен болуы;

Б) аң аулайтын жерлерде иттері мен аушы құстармен болуы;

В) фото мылтықпенен аңшылық алқаптарда болу.

14. К охоте не относится:

А) нахождение в охотничьих угодьях с петлями и капканами;

Б) нахождение в охотничьих угодьях с собаками и ловчими птицами;

В) нахождение в охотничьих угодьях с фото ружьем.

15. Аң аулау құқығына арналған негізгі құжат:

А) атыс қаруын сақтау және алып жүру құқығына полиция органдарының рұқсаты;

Б) аңшы куәлігі;

В) жеке куәлік.

15. Основным документом на право охоты является:

А) разрешение органов полиции на право хранения и ношения огнестрельного оружия;

Б) удостоверение охотника;

В) удостоверение личности.

16. Аңшылық алқаптардағы аңшы табиғат қорғау органдарының талап етуі бойынша көрсетуге тиісті:

А) тек аңшы куәлігін және қаруды сақтауға және алып жүруге рұқсатты;

Б) зат қапшығын, көлік құралының жүк салғышын және заңсыз олжаланған өнімді жасыру мүмкін болатын басқа да орындарды;

В) аңшы куәлігі, қаруды сақтауға және алып жүруге рұқсат, аңшылық шаруашылығы субъектісінің жолдамасы, жабайы жануарларды аулауға рұқсат, заттай қапшықты, көлік құралының жүк салғышын және заңсыз олжаланған өнімді жасыру мүмкін болатын басқа да орындарды.

16. Охотник, находящийся в охотничьих угодьях, по требованию природоохранных органов, должен предъявлять:

А) только удостоверение охотника и разрешение на хранение и ношение оружия;

Б) содержание вещевого мешка, багажник транспортного средства и другие места возможного утаивания незаконно добытой продукции;

В) удостоверение охотника, разрешение на хранение и ношение оружия, путевку субъекта охотничьего хозяйства, разрешение на добычу диких животных, содержание вещевого мешка, багажника транспортного средства и других мест возможного утаивания незаконно добытой продукции

17. Аңшыда қаруды сақтауға және алып жүруге рұқсат болмаған кезде:

А) оқ-дәрілер алынады;

Б) мылтық, оқ-дәрілер алынады және айыппұл салынады;

В) айыппұл салынады, ал қару мен оқ-дәрілер заң бұзушыда қалады.

17. При отсутствии у охотника разрешения на хранение и ношение оружия:

А) изымаются боеприпасы;

Б) изымается ружье, боеприпасы и налагается штраф;

В) налагается штраф, а ружье и боеприпасы остаются у нарушителя.

18. Сирек кездесетін және жойылып кету қаупі бар құстардың қандай түрлері енгізілген?

А) сарықұтан, сұңқылдақ аққу, кіші аққу;

Б) үлкен әупілдек, сыбырлауық аққу, қырғауыл;

В) сарыайдар үйрек, бөдене, сұр шіл.

18. Какие виды птиц занесены в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения?

А) желтая цапля, лебедь – кликун, малый лебедь;

Б) большая выпь, лебедь – шипун, фазан;

В) свиязь, перепел, серая куропатка.

19. Сирек кездесетін және Құрып кету қаупі төнген өсімдіктер мен жануарлардың түрлерін, олардың бөліктерін немесе дериваттарын, сондай-ақ пайдалануға тыйым салынған өсімдіктерді немесе жануарларды, олардың бөліктерін немесе дериваттарын заңсыз олжалау, иемденіп алу, сақтау, өткізу, әкелу, әкету, жөнелту, тасымалдау немесе жою, сол сияқты олар мекендейтін жерлерді жою –

А) бір мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бес жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады;

Б) үш мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады;

В) екі мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

19. Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания –

А) наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до пятисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок;

Б) наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет;

В) наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

20. Алкогольдік және есірткілік масаң күйде аң аулау:

А) рұқсат етіледі;

Б) демалыс күндері ғана рұқсат етіледі;

В) жол берілмейді.

20. Охота в состоянии алкогольного и наркотического опьянения:

А) разрешается;

Б) разрешается только в дни отдыха;

В) не допускается.

21. Қыркүйек айының бірінші сенбісінен 31 желтоқсанға дейін аң аулауға рұқсат етіледі:

А) сілеусін;

Б) бұлан;

В) құр.

21. Охота разрешается с первой субботы сентября по 31 декабря:

А) рысь;

Б) лось;

В)тетерев.

22. Жолдамаға алынған жануарлар туралы жазба жасалады:

А) қорықшы немесе ол болмаған жағдайда аңшы;

Б) тек қорықшы;

В) тек аңшы.

22. Запись о добытых животных в путевку производят:

А) егерь или в его отсутствии охотник;

Б) только егерь;

В) только охотник.

23. Аңшылық олжаларын басқа елдерге әкету:

А) аңшылық олжаларын басқа елдерге әкеткен кезде жүк иесі импорттаушы елдің тиісті ветеринариялық талаптарын (түпнұсқада және орыс тілінде) субъектінің ветеринариялық қызметіне, егер импорттаушы ел талап етсе, керекті зерттеулер жүргізу үшін алдын ала беруге міндетті;

Б) кейбір жағдайларда ветеринариялық сараптама жүргізуді белгіленген тәртіппен аккредиттелген зертхана ғана жүргізуін талап етілуі мүмкін. Импорттаушы елдің ветеринарлық талаптары Қазақстанның ветеринарлық қызмет мамандарына беріледі;

В) дұрыс А және Б.

23. Вывоз охотничьих трофеев в другие страны:

А) при вывозе охотничьих трофеев в другие страны владелец груза обязан заранее предоставить соответствующие ветеринарные требования страны-импортера (в оригинале и на русском языке) в ветеринарную службу субъекта, чтобы провести необходимые исследования, если того требует страна-импортер;

Б) в некоторых случаях может потребоваться проведение ветеринарных экспертиз, которые вправе проводить только аккредитованная в установленном порядке лаборатория. Ветеринарные требования страны — импортера предоставляются также специалистам ветеринарных служб Казахстана;

В) правильно А и Б.

24. Суда жүзетін жабайы құстарды аң аулау тәсілдері:

А)құстардың ұшып қайту мезгілінде аң аулау, еліктіруші үйрекпенен аң аулау, алқаптарда тұлыптармен аң аулау;

Б) күрке жасап аң аулау, суаттарда аң аулау, айдап аң аулау;

В) жемге үйретіп аң аулау, жақындап келу тәсілімен аң аулау, жабайы құстар жиналған жерлерде аң аулау.

24. Способы охоты на водоплавающую дичь:

А)охота на перелетах, охота с подсадной уткой, охота с чучелами на полях;

Б) охота в скрадках, охота на водопоях, охота нагоном;

В) охота на приваде, охота с подходом, охота в местах скопления дичи.

25. Қыркүйек айының бірінші сенбісінен 31 желтоқсанға дейін аң аулауға рұқсат етіледі:

А) сілеусін;

Б)құдыр;

В) құр.

25. Охота разрешается с первой субботы сентября по 31 декабря:

А) рысь;

Б)кабарга;

В)тетерев.

______________________

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің

2015 жылғы 30 қаңтардағы № 18-03 / 57бұйрығымен бекітілген аңшылар және аңшылық шаруашылығы субъектілері қоғамдық бірлестіктерінің республикалық қауымдастығы аңшылық минимумы бойынша емтихан өткізу Қағидасына

сәйкес дайындалған аңшылық минимумы

біліміне тестілеу өткізу үшін

Тест сұрақтары

Тестовые вопросы

для проведения тестирования на знание охотминимума, подготовленные согласно Правил проведения экзамена по охотничьему минимуму республиканской ассоциацией общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства, утвержденные приказом

Министра сельского хозяйства Республики Казахстан

от 30 января 2015 года № 18-03/57

Вариант 2

1. "Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы"Қазақстан Республикасының Заңы қашан қабылданды?

А) 2000 жылғы 21 қаңтарда;

Б) 2003 ж. 9 маусымда;

В) 2004 жылғы 9 шілдеде.

1. Когда принят Закон Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»?

А) 21 января 2000 года;

Б) 9 июня 2003 года;

В) 9 июля 2004 года.

2. Қыркүйек айының бірінші сенбісінен 15 қарашаға дейін аң аулауға рұқсат етілді:

А) бөдене;

Б) құр;

В) шіл.

2. Охота разрешена с первой субботы сентября по 15 ноября:

А) перепел;

Б) тетерев;

В) куропатка.

3. Қайықтан ату қандай жағдайларда тыйым салынады?

А) тұрып, сондай-ақ қайықтың бортына көлденең бағытта;

Б) қайықта тұрған адамдардың басы жоғарыдан;

В) екі нұсқа дұрыс.

3. В каких случаях запрещается стрельба с лодки?

А) стоя, а также в направлении поперек борта лодки;

Б) поверх голов людей, находящихся в лодке;

В) оба варианта верны.

4. Қасқырды, шиебөріні, сауысқанды, құзғын қарғаны, қарға, үлкенсуқұзғынды,қаңғыбас иттерді аулау кезінде жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсатты талап етпейді:

А) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті орган ведомствосының және оның мамандандырылған ұйымдарының лауазымды адамдарының, сондай-ақ аңшылық шаруашылығы субъектісінің қорықшылық қызметінің қызметтік қаруды пайдалана отырып және авиа -, автомото -, көлік құралдарын, оның ішінде қарда жүретін техниканы пайдалана отырып, жануарлар дүниесін қорғауды жүзеге асыруда;

Б) уәкілетті органның және оның мамандандырылған ұйымдарының лауазымды адамдарының жеке қаруды пайдалана отырып және авиа, автомото -, көлік құралдарын, оның ішінде қарда жүретін техниканы қолдана отырып жануарлар дүниесін қорғауды жүзеге асыруы;

В) аңшылық шаруашылығы субъектісінің қорықшылық қызметінің жеке қаруды пайдалана отырып және авиа-, автомото-, көлік құралдарын, оның ішінде қарда жүретін техниканы қолдана отырып жануарлар дүниесін қорғауды жүзеге асыруы.

4. Добывание (отстрел) волков, шакалов, ворон, сорок, большого баклана, грачей, бродячих собак не требует разрешения на пользование животным миромпри:

А) осуществлении охраны животного мира должностными лицами ведомства уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и его специализированных организаций, а также егерской службой субъекта охотничьего хозяйства с использованием служебного оружия и применением авиа-, автомото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техники;

Б) осуществлении охраны животного мира должностными лицами уполномоченного органа и его специализированных организаций с использованием личного оружия и применением авиа-, автомото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техники;

В) осуществлении охраны животного мира егерской службой субъекта охотничьего хозяйства с использованием личного оружия и применением авиа-, автомото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техники.

5. Аңшылық алқаптар қандай түрлерге бөлінеді?

А) аң аулау мен аңшылық шаруашылығын жүргізу үшін жануарлар дүниесін пайдаланушыларға бекітіліп берілген және аң аулау мен аңшылық шаруашылығын жүргізу үшін жануарлар дүниесін пайдаланушыларға бекітіліп берілмеген, аңшылық алқаптарының резервтік қорында орналасқан;

Б) аң аулау мен аңшылық шаруашылығын жүргізу үшін мемлекеттік ұлттық табиғи парктер мен ұйымдарға бекітіліп берілген, аң аулау мен аңшылық шаруашылығын жүргізу үшін бекітілмеген;

В) аң аулау және аңшылық шаруашылығын жүргізу үшін жергілікті атқарушы органдарға және шаруа қожалықтарына бекітіліп берілген, аң аулау және аңшылық шаруашылығын жүргізу үшін бекітілмеген.

5. На какие виды подразделяются охотничьи угодья?

А) закрепленные за пользователями животного мира для производства охоты и ведения охотничьего хозяйства и незакрепленные за пользователями животного мира для производства охоты и ведения охотничьего хозяйства, находящиеся в резервном фонде охотничьих угодий;

Б) закрепленные за государственными национальными природными парками и организациями для производства охоты и ведения охотничьего хозяйства,незакрепленные для производства охоты и ведения охотничьего хозяйства;

В) закрепленные за местными исполнительными органами и крестьянскими хозяйствами для производства охоты и ведения охотничьего хозяйства, незакрепленные для производства охоты и ведения охотничьего хозяйства.

6. Аң аулауға тыйым салынады:

А) аңшы куәлігінсіз; аңшылық атыс қаруын алып жүру және сақтау құқығына ішкі істер органдарының рұқсатынсыз атыс қаруымен; аңшылық шаруашылығы ұйымының жолдамасысыз;

Б) уәкілетті органның рұқсатынсыз өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс жерлерінде; егін жинау аяқталғанға дейін ауыл шаруашылығы дақылдары орналасқан жерлерде; кәсіпшілік мақсаттарда аңшылық шаруашылығы ұйымымен шартсыз; Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркеусіз аушы жыртқыш құстармен;

В) А және Б жауаптары дұрыс.

6. Охота запрещается:

А) без удостоверения охотника; с огнестрельным оружием без разрешения органов внутренних дел на право ношения и хранения охотничьего огнестрельного оружия; без путёвки охотохозяйственной организации;

Б) на землях промышленности, транспорта, связи, обороны без разрешения уполномоченного органа; на землях, занятых сельскохозяйственными культурами, до окончания уборки урожая; без договора с охотохозяйственной организацией в промысловых целях; с ловчими хищными птицами без их регистрации в порядке, установленном законодательством РК;

В) ответы А и Б верны.

7. Кәсіптік аң аулау дегеніміз не?

А) кәсіпкерлік қызмет мақсатында аң аулау объектісі болып табылатын жануарлар түрлерін аулау;

Б) аң аулау объектісі болып табылатын жануарлар түрлерін аң терісін дайындау мақсатында;

В) жануарлар түрлерін өндірілген өнімді жеке тұтыну үшін аулау.

7. Что называется промысловой охотой?

А) добывание видов животных, являющихся объектом охоты, в целях предпринимательской деятельности;

Б) добывание видов животных, являющихся объектом охоты, в целях заготовки пушнины;

В) добывание видов животных, для личного потребления добытой продукции.

8. Қандай құжаттар болған жағдайда әуесқойлық (спорттық) аң аулауға рұқсат етіледі?

А) аңшы куәлігі; жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат немесе жолдама алу; аңшылық атыс қаруын қолдана отырып аң аулау кезінде – жеке тұлғаларға азаматтық қару мен оның патрондарын сақтауға, сақтауға және алып жүруге рұқсат алу; аушы жыртқыш құстармен аң аулау кезінде – аушы жыртқыш құстың паспорты.

Б) аумақтық уәкілетті органда тіркелгені туралы белгісі бар аңшы куәлігі, аңшылық шаруашылығы ұйымының жолдамасы, аңшылық атыс қаруын қолдана отырып аң аулау кезінде – аңшылық атыс қаруын сақтау және алып жүру құқығына ҚР Ішкі істер органдарынан рұқсат, иттермен және аушы құстармен аң аулау кезінде - уәкілетті орган белгілеген тәртіппен берілетін оларды тіркеу туралы құжаттар.

В) аңшылық минимумы бойынша емтихан тапсырғаны туралы белгісі бар аңшы куәлігі, аңшылық шаруашылығы ұйымының рұқсаты және жолдамалар, аңшылық атыс қаруын қолдана отырып аң аулау кезінде ҚР Ішкі істер органдарынан аңшылық атыс қаруын сақтау және алып жүру құқығына рұқсат, иттермен және аушы құстармен аң аулау кезінде - оларды тіркеу туралы құжаттар.

8. При наличии каких документов разрешается любительская (спортивная) охота?

А) удостоверения охотника; получения разрешения на пользование животным миром или путевки; при охоте с применением охотничьего огнестрельного оружия – разрешения на хранение, хранение и ношение гражданского оружия и патронов к нему физическим лицам; при охоте с ловчими хищными птицами – паспорт ловчей хищной птицы.

Б) Удостоверения охотника с регистрации в территориальном уполномоченном органе, путевки охотхозяйственной организации, при охоте с применением охотничьего огнестрельного оружия – разрешения с органов внутренних дел РК на право хранения и ношения охотничьего огнестрельного оружия, при охоте с собаками и ловчими птицами – документов об их регистрации, выдаваемых в порядке, установленном уполномоченным органом.

В) Удостоверения охотника с отметкой о сдаче экзамена по охотминимуму, разрешения и путевки охотхозяйственной организации, при охоте с применением охотничьего огнестрельного оружия разрешения с органов внутренних дел РК на право хранения и ношения охотничьего огнестрельного оружия, при охоте с собаками и ловчими птицами – документов об их регистрации.

9. Ұлттық аң аулау-бұл:

А) аушы жыртқыш құстарды және аңшылық иттердің ұлттық тұқымдарын пайдалана отырып, әуесқойлық (спорттық) аң аулау объектісі болып табылатын жануарлар түрлерін аулау;

Б) әуесқойлық (спорттық) аң аулау объектісі болып табылатын жануарлар түрлерін өздігінен аулайтын құралдарды (қақпандарды, тұзақтарды) пайдалана отырып аулау;

В) иттердің аңшылық тұқымдарын пайдалана отырып, аң аулау объектісі болып табылатын жануарлар түрлерін аулау.

9. Национальная охота – это:

А) добывание видов животных, являющихся объектом любительской (спортивной) охоты, с использованием ловчих хищных птиц и национальных пород охотничьих собак;

Б) добывание видов животных, являющихся объектом любительской (спортивной) охоты, с использованием самоловных орудий (капканами, силками);

В) добывание видов животных, являющихся объектом охоты с использованием охотничьих пород собак.

10. Көктемгі аң аулау:

А) ұя салатын үйрек немесе тұлып болған жағдайда, аң аулайтын шаруашылықта ұя салатын үйрек, жыныс диморфизмі айқын білінетін үйрек түрлерінің еркекүйректеріне.

Б) еркекүйрекке, саңырау құрға, құрға және вальдшнепке аңшылық шаруашылығы субъектісінің қорықшысының қатысуымен, ал резервтік қорының жерлерінде жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану жөніндегі мемлекеттік инспектордың қатысуымен.

В) А және Б жауаптары дұрыс.

10.Весенняя охота производится:

А) на селезней уток, гнездящихся в охотничьем хозяйстве, полигамных видов уток с ярко выраженным половым диморфизмом при наличии подсадной утки или чучела.

Б) на селезней уток, самцов глухаря, тетерева и вальдшнепа в присутствии егеря субъекта охотничьего хозяйства, а на угодьях резервного фонда государственного инспектора по охране, воспроизводству и использованию животного мира.

В) ответы А и Б верны.

11. Қазақстан Республикасының аумағында шетелдіктер үшін аң аулау құқығы:

А) аңшылық шаруашылығы субъектісімен жасасқан аң аулауды ұйымдастыру шарты, жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат, жолдама алу, сондай-ақ ішкі істер органдары аңшылық атыс қаруы мен оның патрондарын Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге берген қорытынды негізінде туындайды;

Б) аңшылық шаруашылығы ұйымының жолдамасы негізінде, аңшылық куәлікгі, аңшылық атыс қаруын қолдана отырып аң аулау кезінде – аңшылық атыс қаруын сақтау және алып жүру құқығына ҚР Ішкі істер органдарынан рұқсат;

В) тұратын жерінде берілген аңшы куәлігі, жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат, аңшылық шаруашылығы субъектісінің жолдамасы негізінде, аңшылық атыс қаруын қолдана отырып аң аулау кезінде – азаматтық қару мен оның патрондарын сақтауға, сақтауға және алып жүруге рұқсат.

11. Право на охоту для иностранцев на территории Республики Казахстан осуществляется:

А) на основании договора на организацию охоты с субъектом охотничьего хозяйства, получения разрешения на пользование животным миром, путевки, а также заключения органов внутренних дел на ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз из Республики Казахстан огнестрельного охотничьего оружия и патронов к нему;

Б) на основании путевки охотхозяйственной организации, удостоверения охотника, при охоте с применением охотничьего огнестрельного оружия – разрешения с органов внутренних дел РК на право хранения и ношения охотничьего огнестрельного оружия;

В) на основании удостоверения охотника по месту жительства, разрешения на пользование животным миром, путевки субъекта охотничьего хозяйства, при охоте с применением охотничьего огнестрельного оружия – разрешения на хранение, хранение и ношение гражданского оружия и патронов к нему; при охоте с ловчими хищными птицами – паспорт ловчей хищной птицы.

12. Аң аулау атыс қару қолданып жүргізіледі:

А) ойық ұңғылы атыс қаруы (құстардан басқа));

тегіс ұңғылы атыс қаруы, оның ішінде ойық бөлігінің ұзындығы 140 мм-ден аспайтын; құрамдастырылған атыс қаруы (Ойық және тегіс ұңғылы), оның ішінде ауыспалы және салмалы ойық оқпандары бар;

Б) ойық ұңғылы атыс қаруы (құстардан басқа);

тегіс ұңғылы атыс қаруы, оның ішінде тілік бөлігінің ұзындығы 150 мм-ден аспайтын;

құрамдастырылған атыс қаруы (ойық және тегіс ұңғылы), оның ішінде ауыспалы ойық оқпандары бар;

В) ойық ұңғылы атыс қаруы (құстардан басқа));

тегіс ұңғылы атыс қаруы, оның ішінде тілік бөлігінің ұзындығы 160 мм-ден аспайтын; аралас атыс қаруы (ойық және тегіс ұңғылы), оның ішінде салмалы ойық оқпандары бар.

12. Охота производится с применением:

А) огнестрельного оружия с нарезным стволом (кроме птиц);

огнестрельного гладкоствольного оружия, в том числе с длиной нарезной части не более 140 мм; огнестрельного комбинированного (нарезное и гладкоствольное), в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами;

Б)огнестрельного оружия с нарезным стволом (кроме птиц);

огнестрельного гладкоствольного оружия, в том числе с длиной нарезной части не более 150 мм;

огнестрельного комбинированного оружия (нарезное и гладкоствольное), в том числе со сменными нарезными стволами;

В) огнестрельного оружия с нарезным стволом (кроме птиц);

огнестрельного гладкоствольного оружия, в том числе с длиной нарезной части не более 160 мм; огнестрельного комбинированного (нарезное и гладкоствольное), в том числе со сменными вкладными нарезными стволами.

13. 1 тамыздан бастап еркектеріне аң аулауға рұқсат берілді:

А) қабанаға;

Б) сібір елігіне;

В) аюға.

13. Охота разрешена с 1 августа на самцов:

А) кабана;

Б) сибирской косули;

В) медведя.

14. Жеке тұлғаның заттарын және құжаттарын алып қою:

А) 2 куәгердің қатысуымен;

Б) куәгерлердің қатысуынсыз, оның барысы мен нәтижелерін тіркейтін техникалық құралдарды қолдана отырып;

В) А және Б жауаптары дұрыс.

14.Изъятие вещей и документов, находящихся при физическом лице производятся:

А) с участием 2-х понятых;

Б) без участия понятых, с применением технических средств фиксации его хода и результатов;

В) ответы А и Б верны.

15. Аң аулау қағидаларын бұзғаны үшін Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстінің қандай бабы бойынша хаттама жасалады?

А) 382;

Б) 337;

В) 383.

15. По какой статье Кодекса об административных правонарушениях составляется протокол за нарушение правил охоты?

А) 382;

Б) 337;

В) 383.

16. Қандай жағдайларда, авиа, -авто,- мотокөлік құралдарын қолдануға рұқсат етіледі?

А) үзілді-кесілді тыйым салынады;

Б) есептік жұмыстарды жүргізу кезінде;

В) қасқырға және тұяқты жануарларға аң аулау кезінде.

16. В каких случаях разрешается применение авиа, -авто,- мототранспортных средств?

А) категорически запрещается;

Б) при проведении учетных работ;

В) при охоте на волка и копытных.

17. Жануарлар дүниесiн пайдалану талаптарын және аң аулау қағидаларын бұзу:

А) ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға – бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;

Б) жануарларды аулау құралдары, көлiк құралдары және көрсетілген бұзушылықты жасау құралы болған өзге де заттар тәркілене отырып, жеке тұлғаларға – он бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – алпыс бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – бір жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екi жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға не аң аулау құқығынан екi жылға дейiнгi мерзiмге айыруға әкеп соғады;

В) А мен Б дұрыс.

17. Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты:

А) влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере двадцати пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей;

Б) влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере шестидесяти пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей либо лишение права охоты на срок до двух лет, с конфискацией орудий добывания животных, транспортных средств и иных предметов, явившихся орудием совершения указанного нарушения;

В) верно А и Б.

18. Кім аң аулауды ашу туралы және оны аң аулауды жүргізудің белгіленген мерзімдерінен 15 күнтізбелік күнге дейін неғұрлым ерте немесе неғұрлым кеш мерзімге ауыстыру туралы шешім қабылдайды:

А) жергілікті атқарушы орган;

Б) уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелері;

В) уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелері жергілікті атқарушы органмен бірлесіп.

18. Кто принимает решение об открытии охоты, и о ее переносе на более ранний или более поздний срок до 15 календарных дней от установленных сроков проведения охоты:

А) местный исполнительный орган;

Б) территориальные подразделения ведомства уполномоченного органа;

В) территориальные подразделения ведомства уполномоченного органа совместно с местным исполнительным органом.

19. Аңшылық иттер:

А) тойтерьер, шпиц;

Б) такса, спаниель, тазы;

В) колли, дог.

19. Охотничьи собаки:

А) тойтерьер, шпиц;

Б) спаниель, тазы;

В) колли, дог.

20. Қандай сынықтар мен ақаулар кезінде атыс қаруын пайдалануға болады?

А) мылтықтың дүмі сынған кезде;

Б) бойоктың қалқанынан шыққан кезде;

В) кез келген сынулар мен ақаулар кезінде атыс қаруды пайдалануға болмайды.

20. При каких поломках и неисправностях можно эксплуатировать огнестрельное оружие?

А) при поломке приклада;

Б) при выступании бойка из щитка колодки;

В) при любых поломках и неисправностях эксплуатировать оружие нельзя.

21. Аң аулау және балық аулау объектілері болып табылатын жануарлардың бағалы түрлерінің тізбесіне?

А) жанат тектес ит;

Б) арқар;

В) Мензбир суыры.

21. В перечень ценных видов животных, являющихся объектами охоты и рыболовства, входит?

А) енотовидная собака;

Б) архар;

В) сурок Мензбира.

22. Қандай жағдайларда атуға рұқсат етіледі?

А) "шуға", "сыбдырға" атуға;

Б) айқын көрінетін нысанаға;

В) Күнге қарсы атуға.

22. В каких случаях разрешается стрелять?

А) стрелять «на шум», «на шорох»;

Б) по отчетливо видимой цели;

В) стрелять против Солнца.

23. Аң аулау кезінде қандай өзі аулау құралдары қолданылады?

А) қапқандарды, тұзақтарды, салмақты қысқышты, қаусырманы;

Б) рамалы қапқандар, башмактар;

В) қысу, құрма, жақтаулы қапқадар.

23. Какие самоловные орудия применяются при охоте?

А) капканы, силки, кулемы, плашки;

Б) рамочные капканы, башмаки,петли;

В) давильные, ставные, рамочные капканы.

24. Қар барысын атқан кезде жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы заңдарды бұзудан келтірілген зиянды өтеу мөлшері:

А) 1500 (АЕК);

Б) 2000 (АЕК);

В) 2500 (АЕК).

24. Размер возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства об охране, воспроизводстве и использовании животного мира при отстреле снежного барса:

А) 1500 (МРП);

Б) 2000 (МРП);

В) 2500 (МРП).

25. Қыркүйек айының бірінші сенбісінен 31 желтоқсанға дейін аң аулауға рұқсат етіледі:

А) сілеусін;

Б) марал;

В) құр.

25. Охота разрешается с первой субботы сентября по 31 декабря:

А) рысь;

Б) марал;

В)тетерев.

______________________

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің

2015 жылғы 30 қаңтардағы № 18-03 / 57бұйрығымен бекітілген аңшылар және аңшылық шаруашылығы субъектілері қоғамдық бірлестіктерінің республикалық қауымдастығы аңшылық минимумы бойынша емтихан өткізу Қағидасына

сәйкес дайындалған аңшылық минимумы

біліміне тестілеу өткізу үшін

Тест сұрақтары

Тестовые вопросы

для проведения тестирования на знания охотминимума, подготовленные согласно Правил проведения экзамена по охотничьему минимуму республиканской ассоциацией общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства, утвержденные приказом

Министра сельского хозяйства Республики Казахстан

от 30 января 2015 года № 18-03/57

Вариант 3

1. Аңшылық шаруашылығы дегеніміз не?

А) бұл әуесқойлық (спорттық) және кәсіпшілік аң аулауды ұйымдастыру және жүргізу мақсатында бекітіліп берілген аңшылық алқаптарының аумағындағы шаруашылық қызмет түрі;

Б) бұл аңшылық алқаптарда жануарлар дүниесі объектілерін тұрақты пайдалану, жануарлар дүниесінің мекендеу ортасын сақтау, оларды қорғау және өсімін молайту жөніндегі шаруашылық қызмет түрі;

В)бұл әуесқойлық (спорттық) және кәсіпшілік аң аулау түріндегі мемлекеттік аңшылық қорын пайдалану жөніндегі коммерциялық қызмет түрі.

1. Что такое охотничье хозяйство?

А)это вид хозяйственной деятельности на территории закрепленных охотничьих угодий с целью организации и проведения любительской (спортивной) и промысловой охоты;

Б) это вид хозяйственной деятельности по устойчивому использованию объектов животного мира в охотничьих угодьях, сохранению среды обитания животного мира, их охране и воспроизводству;

В) это вид коммерческой деятельности по эксплуатации государственного охотничьего фонда в виде любительской (спортивной) и промысловой охоты.

2. Қасқырды, шиебөріні, сауысқанды, құзғын қарғаны, қарға, үлкен суқұзғынды,қаңғыбас иттерді аулау кезінде жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсатты талап етпейді:

А) әуе, автомото -, көлік құралдарын, оның ішінде қар жүретін техниканы пайдалана отырып аңшылық шаруашылығы субъектісінің аумағында;

Б) аңшылық шаруашылығы субъектісінің аумағында аң аулауға берілген рұқсат бойынша жануарлардың басқа түрлеріне аң аулауды жүргізу кезінде авиа-, авто мото-, көлік құралдарын, оның ішінде қарда жүретін техниканы қолдана отырып;

В) жануарлар дүниесін пайдалануға берілген рұқсат бойынша аңшылық шаруашылығы субъектісінің аумағында жануарлардың басқа түрлеріне аң аулау кезінде (авиа-, автомото-, Көлік құралдарын, оның ішінде қарда жүретін техниканы қолданбай.

2. Добывание (отстрел) волков, шакалов, ворон, сорок, большого баклана, грачей, бродячих собак не требует разрешения на пользование животным миромпри:

А) на территории субъекта охотничьего хозяйства с применением авиа-, автомото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техники;

Б) производстве охоты других видов животных с применением авиа-, автомото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техники на территории субъекта охотничьего хозяйства, на которой действует разрешение, выданное на охоту;

В) при производстве охоты на другие видов животных (без применения авиа-, авто-, мототранспортных средств, в том числе снегоходной техники) на территории субъекта охотничьего хозяйства, на которой действует разрешение выданное на охоту.

3. Аңшылық алқаптар дегеніміз не?

А) бұл аң аулау және аңшылық шаруашылығын жүргізу жүзеге асырылатын немесе жүзеге асырылуы мүмкін аң аулау объектісін білдіретін жануарлар түрлерінің мекендеу ортасы болып табылатын аумақтар мен акваториялар;

Б) бұл барлық жабайы жануарлардың мекендейтін ортасы;

В) бұл өндіру мүмкін болатын жабайы жануарлардың барлық түрлерінің мекендейтін ортасы болып табылатын аумақтар мен акваториялар.

3. Что такое охотничьи угодья?

А) это территории и акватории, являющиеся средой обитания видов животных, представляющих объект охоты, где осуществляются или могут осуществляться охота и ведение охотничьего хозяйства;

Б) это территория среды обитания всех диких животных;

В) это территории и акватории, являющиеся средой обитания всех видов диких животных, где возможна их добыча.

4. Жануарлар дүниесінің мекендейтін ортасы-бұл:

А) жануарлар дүниесінің объектілері табиғи еркіндік жағдайында өмір сүретін табиғи орта;

Б) жануарлардың аңшылық түрлері табиғи еркіндік жағдайында өмір сүретін табиғи орта;

В) жануарлар дүниесінің объектілері табиғи еркіндік жағдайында өмір сүретін адам қолы тимеген жабайы орта.

4. Среда обитания животного мира – это:

А) природная среда, в которой объекты животного мира обитают в состоянии естественной свободы;

Б) природная среда, в которой охотничьи виды животных обитают в состоянии естественной свободы;

В) нетронутая человеком дикая среда, в которой объекты животного мира обитают в состоянии естественной свободы.

5. Аң аулау дегеніміз не?

А) аң аулау - аңшылық шаруашылығында қарудың барлық түрлерімен аң аулау объектісі болып табылатын жануарларды мекендеу ортасынан алып қою жүзеге асырылатын жануарлар дүниесін арнайы пайдалану түрі;

Б) аң аулау - аң аулау объектісі болып табылатын жануарлар түрлерін мекендеу ортасынан алып қою жүзеге асырылатын жануарлар дүниесін арнайы пайдалану түрі;

В) аңшылық - атыс қаруын пайдалана отырып жануарлар дүниесінің барлық түрлерін мекендеу ортасынан алып қою жүзеге асырылатын жануарлар дүниесін арнайы пайдалану түрі;

5. Что называется охотой?

А) охота - вид специальногопользования животным миром,при котором в охотничьем хозяйстве всеми видами оружия осуществляется изъятие животных, являющихся объектом охоты, из среды обитания;

Б) охота - вид специального пользования животным миром, при котором осуществляется изъятие видов животных, являющихся объектом охоты, из среды обитания;

В) охота - вид специального пользования животным миром, при котором с использованием огнестрельного оружья осуществляется изъятие всех видов животного мира из среды обитания;

6. Жануарлар әлемі-бұл:

А) Қазақстан Республикасының аумағында уақытша мекендейтін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының континенттік қайраңының және айрықша экономикалық аймағының табиғи ресурстарына жататын жануарлардың жиынтығы;

Б) Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты немесе уақытша тұратын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының континенттік қайраңының және айрықша экономикалық аймағының табиғи ресурстарына жататын жануарлар жиынтығы;

В) Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты немесе уақытша мекендейтін және құрлықта, суда, атмосферадағы және топырақтағы жануарлар жиынтығы.

6. Животный мир – это:

А)совокупность животных, временно обитающих на территории Республики Казахстан, а также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Республики Казахстан;

Б) совокупность животных, постоянно или временно обитающих на территории Республики Казахстан, а также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Республики Казахстан;

В) совокупность животных на территории Республики Казахстан, постоянно обитающих и находящиеся в состоянии естественной свободы на суше, в воде, атмосфере и почве.

7. Жеке тұлғаның аңшылық шаруашылығы аумағында аң аулауды жүргізу тәртібін белгілейтін, жануарларды аулау нормасын, көрсетілетін қызметтер бағасының прейскурантын қамтитын құжат:

А) аңшылық шаруашылығының ішкі регламенті;

Б) аңшылық шаруашылығы субъектісінің жолдамасы;

В) жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат.

7. Документ, устанавливающий порядок проведения охоты физическим лицом на территории охотничьего хозяйства, включающий норму добычи животных, прейскурант цен на оказываемые услуги:

А) внутренний регламент охотничьего хозяйства;

Б) путевка субъекта охотничьего хозяйства;

В) разрешение на пользование животным миром.

8. Аңшыға аңшылық шаруашылығы ұйымының жолдамасы қандай құқық береді?

А) жолдама аңшылық алқаптарға қаруды және аушы құстарды алып жүруге құқық береді;

Б) жолдама жануарлар дүниесі объектілерін аулау мақсатында бекітіліп берілген аңшылық алқаптарға бару құқығын береді;

В) жолдама бекітіліп берілген аңшылық алқаптарда аң аулау үшін авто-, мототехниканы пайдалануға және өндірілген аң аулау өнімдерін тасымалдауға құқық береді.

8. Какое право дает путевка охотхозяйственной организации охотнику?

А) путевка дает право на провоз оружья ловчих птиц в охотничьи угодья;

Б) путевка дает право посещения закрепленных охотничьих угодий с целью добывания объектов животного мира;

В) путевка дает право на использование авто-, мототехники для охоты в закрепленных охотничьих угодьях и провоза добытой продукции охоты.

9. Аңшылық алқаптарының резервтік қоры:

А) жануарлар дүниесін пайдаланушыларға бекітіліп берілмеген аңшылық алқаптар;

Б) аң аулау үшін жабық аңшылық алқаптар – қорықтар, қаумалдар, жасыл аймақтар және демалыс аймақтары;

В) кез келген меншік нысанындағы кәсіпорынға бекітілген аңшылық алқаптар.

9. Резервным фондом охотничьих угодий является:

А) охотничьи угодья, не закрепленные за пользователями животным миром;

Б) охотничьи угодья, закрытые для охоты – заповедники, заказники, зеленые зоны и зоны отдыха;

В) охотничьи угодья, закрепленные за предприятием с любой формой собственности.

10. Жануарлар дүниесін пайдалану түрлері:

А) аң аулау; аң аулау және балық аулау объектілеріне жатпайтын жануарларды шаруашылық мақсаттарда пайдалану; жануарларды ғылыми, мәдени-ағартушылық, тәрбиелік және эстетикалық мақсаттарда пайдалану;

Б) жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін пайдалану; жануарлар түрлерін өсімін молайту мақсатында пайдалану;

В) А мен Б дұрыс.

10. Виды пользования животным миром:

А) охота; использование в хозяйственных целях животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства; использование животных в научных, культурно-просветительских, воспитательных и эстетических целях;

Б) использование полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных; использование видов животных в воспроизводственных целях;

В) верно А и Б.

11. Жеке және заңды тұлғаларға жануарлар дүниесін аңшылық шаруашылығында арнайы пайдалануға қандай құжат беріледі?

А) арнайы пайдалану аңшылық шаруашылығы ұйымының жолдамасы негізінде беріледі;

Б) арнайы пайдалану жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат негізінде беріледі;

В) арнайы пайдалану аңшы куәлігі және рұқсат негізінде беріледі.

11. Какой документ дает право физическим и юридическим лицам на специальное пользование животным миром в охотничьем хозяйстве?

А) специальное пользование предоставляется на основеразрешения;

Б) специальное пользование предоставляется на основе разрешений на пользование животным миром или путевки;

В) специального пользования предоставляется на основе удостоверения охотника и разрешения.

12. Аңшы - бұл:

А) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен аң аулау құқығын алған жеке тұлға;

Б) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен аң аулау құқығын алған жеке және заңды тұлға;

В) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен аң аулау құқығын алған заңды тұлға.

12. Охотник – это:

А) физическое лицо, получившее право на охоту в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

Б) физическое и юридическое лицо, получившее право на охоту в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

В) юридическое лицо, получившее право на охоту в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

13. Патронды жабдықтау кезіндегі қауіпсіздік техникасы:

А) капсюльді гильзаға балғамен соғуға болмайды;

оқ-дәріні тек қолмен сығымдау керек;

көп оқ-дәріні ашық ұстамаңыз;

Б) капсюльді зарядталған патронға салмау;

патрондарды белгісіз оқ-дәрімен жарақтамау;

зарядтың (оқ-дәрінің) және снарядтың (бөлшектің, картечаның немесе оқтың) салмағы зауыттық нұсқаулықтарға сәйкес болуы тиіс;

оқты тығынменен немесе қалың төсеммен жабуға болмайды.

В) дұрыс А және Б.

13. Техника безопасности при снаряжении патрона:

А) не забивать капсюль в гильзу молотком;

прессовать порох только усилием руки;

не держать открытым большое количество порох;

Б) не вставлять капсюль в заряженный патрон;

не снаряжать патроны неизвестным порохом;

вес заряда (пороха) и снаряда (дроби, картечи или пули) должен соответствовать заводским инструкциям;

не закрывать пулю пыжом или толстой прокладкой.

В) правильно А и Б.

14. Жарылғыш құрылғыларды немесе жануарларды жаппай қырып-жоятын өзге де құралдарды қолдана отырып, сол сияқты авиа-, авто-, мотокөлік құралдарын, оның ішінде қарда жүретін техниканы не шағын көлемді кемелерді қолдана отырып заңсыз аң аулау –

А) үш жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға жазаланады;

Б) бір жылға дейінгі мерзімге белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады;

В) А мен Б дұрыс.

14. Незаконная охота с применением взрывчатых устройств или иных средств массового уничтожения животных, а равно с применением авиа-, авто-, мототранспортных средств, в том числе снегоходной техники, либо маломерных судов –

А) наказывается штрафом в размере до трехсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот сорока часов;

Б) наказывается арестом на срок до семидесяти пяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года;

В) Верно А и Б.

15. Қару қолдануға болмайды:

А) бойоктар қалыптың қалқанынан шығып тұрады;

сақтандырғыштың ақаулы бар;

бір оқпаннан ату кезінде екіншісі өздігінен атылады;

цевьенің фиксаторы сенімді бекітілмеген;

Б) мылтықтың шүріппесі боекті мылтықтың тартпасын баспаған жағдайда тиіп тұрады;

мылтықтың шүріппесі сенімді ұстамайды;

қорапта оқпанның едәуір қозғалуы бар;

оқпанда терең раковинасы немесе үлкейүі бар;

В) дұрыс А және Б.

15. Не применять ружья, у которых:

А) бойки выступают из щитка колодки;

неисправен предохранитель;

при выстреле из одного ствола самопроизвольно происходит выстрел из второго;

ненадежная фиксация цевья защелкой;

Б) курок достает боек при не нажатом спусковом крючке;

курки ненадежно удерживаются на боевом взводе;

имеется значительное шатание ствола в коробке;

имеются глубокие раковины или вздутия стволов;

В) правильно А и Б.

16. Жануарлар дүниесін қорғау-бұл:

А) жануарлар дүниесiн, олар мекендейтiн ортаны және биологиялық сан алуандықты сақтауға, жануарлар дүниесi объектiлерiн орнықты пайдалану мен өсiмiн молайтуға бағытталған қызмет,

Б) жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану саласындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен оларға қарсы күрес жөнiндегi iс-шаралар кешенi;

В) А мен Б дұрыс.

16. Охрана животного мира – это:

А) деятельность, направленная на сохранение животного мира, среды его обитания и биологического разнообразия, устойчивое использование и воспроизводство объектов животного мира;

Б) комплекс мероприятий по профилактике и борьбе с правонарушениями в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

В) Верно А и Б.

17. Жануарлар дүниесінің объектісі-бұл:

А) жануарлардың дарағы немесе популяциясы;

Б) жануарлар дүниесінің дарағы немесе түрі;

В) жануарлар дарағы, популяциясы немесе жануарлар дүниесінің түрі.

17. Объект животного мира – это:

А) особь или популяция животных;

Б) особь или вид животного мира;

В) особь, популяция животных или вид животного мира.

18. Жануарлар дүниесіне сөзсіз зиян – бұл:

А) жануарлар дүниесіне немесе оның мекендеу ортасына табиғи-климаттық және антропогендік әсердің нәтижесінде пайда болатын факторлардың қолайсыз әсерінен келтірілген және (немесе) келтірілетін, алдын алу шараларымен қайтарылмайтын зиян;

Б) табиғи-климаттық әсердің нәтижесінде жануарлар дүниесіне тікелей келтірілген және (немесе) келтірілетін, алдын алу шараларымен қайтарылмайтын зиян;

В) антропогендік әсер ету нәтижесінде жануарлар дүниесіне немесе оның мекендеу ортасына келтірілген және (немесе) келтірілетін алдын алу шараларымен қайтарылмайтын зиян.

18. Неизбежный вред животному миру – это:

А) остаточный, не предотвращаемый предупредительными мерами вред, нанесенный и (или) наносимый животному миру или среде его обитания неблагоприятным воздействием факторов, образующихся в результате природно-климатического и антропогенного воздействия;

Б) не предотвращаемый предупредительными мерами вред, нанесенный и (или) наносимый непосредственно животному миру в результате природно-климатического воздействия;

В) не предотвращаемый предупредительными мерами вред, нанесенный и (или) наносимый животному миру или среде его обитания в результате антропогенного воздействия.

19. Жануарлар түрлерінің өсімін молайту-бұл:

А) жануарлар түрлерінің табиғи жағдайда табиғи көбеюі;

Б) жануарлар түрлерін жасанды өсіру;

В) А мен Б дұрыс.

19. Воспроизводство видов животных – это:

А) естественное размножение видов животных в природных условиях;

Б) искусственное разведение видов животных;

В) Верно А и Б.

20. Аңшылық олжа дегеніміз не?

А). Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тапбиғаттан алынған сүтқоректілер, құстар және балықтар;

Б) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мекендеу ортасынан алынған жануар (балық ресурстары мен басқа да су жануарларынан басқа), олардың бөліктері мен дериваттары;

В). Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен аңшылық шаруашылықтарынан алынған балық ресурстары мен басқа да су жануарларын қоса алғандағы, жабайы жануарлар.

20. Что такое охотничий трофей?

А) млекопитающие, птицы и рыбы, изъятые из природы, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

Б) животные (кроме рыбных ресурсов и других водных животных), их части и дериваты, изъятые из среды обитания в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

В) дикие животные, включая рыбные ресурсы и других водных животных, изъятые в охотничьих хозяйствах, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

21. Жолдама-бұл:

А) бекiтiлiп берiлген аңшылық алқаптарға және (немесе) балық шаруашылығы су айдындарына және (немесе) учаскелерiне жануарлар дүниесi объектiлерiн ұстап алу мақсатында бару үшiн жеке тұлғаға берiлетiн құжат (біржолғы немесе маусымдық);

Б) балық аулау мақсатында балық шаруашылығы су айдындарына және (немесе) учаскелеріне бару үшін жеке немесе заңды тұлғаға берілетін маусымдық құжат;

В) жануарлар дүниесі объектілерін ату мақсатында бекітілмеген аңшылық алқаптарға бару үшін жеке немесе заңды тұлғаға берілетін бір жолғы құжат.

21. Путевка – это:

А) документ (разовый или сезонный), выдаваемый физическому лицу для посещения закрепленных охотничьих угодий и (или) рыбохозяйственных водоемов и (или) участков с целью добывания объектов животного мира;

Б) сезонный документ, выдаваемый физическому или юридическому лицу для посещения рыбохозяйственных водоемов и (или) участков с целью рыбалки;

В) разовый документ, выдаваемый физическому или юридическому лицу для посещения незакрепленных охотничьих угодий с целью отстрела объектов животного мира.

22. Жануарлардың сирек кездесетін және Құрып кету қаупі төнген түрлерінің тізбесіне:

А) орман сусары;

Б) сібір тау ешкісі;

В) құну.

22. К перечню редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных относится:

А) лесная куница;

Б) сибирский горный козел;

В) росомаха.

23. Қыркүйек айының бірінші сенбісінен 31 желтоқсанға дейін аң аулауға рұқсат етіледі:

А) сілеусін;

Б) аскания бұғысы;

В) құр.

23. Охота разрешается с первой субботы сентября по 31 декабря:

А) рысь;

Б) асканийский олень;

В)тетерев.

24. Қыркүйектіңалғашқысенбісінен- 30 қарашааталықтарыменқысырқалғананалықтарынкөктемгi аулауғарұқсат етіледі:

А) бұлан;

Б) қоңыр аю (тянь-шань аюынан басқа);

В) марал.

24. Охота разрешается с первой субботы сентября по 30 ноября, а весной на самцов и яловых самок:

А) лось;

Б) бурый медведь (кроме тянь-шанского);

В)марал.

25. Жарақат алған жағдайда:

А) жараның айналасындағы теріні йодпен майлап, жараны майлап, дәке тампонымен жауып, бұрап тастаңыз. Тесіп жаралар кезінде тампондар екі тесікке қойылады. Тампондардың ортасына қолды тигізуге болмайды. Жараларды табиғи көздерден шикі сумен шаймаңыз;

Б) егер жарадан қан үлкен күшпен және сорғалап ағса, онда артерия зақымдалған. Бұл жағдайда қан кетуді тоқтату үшін артерияны жарадан жоғары қысу керек, қан қысымын азайту үшін жараланған аяқ-қолды жоғары көтеру керек. Содан кейін қолыңызды жарақат орнынан жоғары орамал, белдік немесе жіптен бұрап тарту керек. Әрбір екі сағат сайын бірнеше минутқа бұрауды босаңсытып, аяқ-қолдың қанын айналуына мүмкіндік береді;

В) дұрыс А және Б.

25. В случае ранения необходимо:

А) смазать йодом кожу вокруг раны, смазать или припудрить ранку, закрыть её марлевым тампоном и забинтовать. При сквозных ранениях тампоны ставятся на оба отверстия. Нельзя касаться руками середине тампонов. Не промывать раны сырой водой из природных источников;

Б) если кровь из раны течёт с большой силой и толчками, значит повреждена артерия. В этом случае чтобы остановить кровотечение нужно крепко прижать артерию выше раны, поднять раненую конечность выше для уменьшения напора крови. Затем перетянуть конечность выше места ранения закруткой из полотенца, ремня или верёвки. Каждые два чеса необходимо расслаблять закрутку на несколько минут, давая таким образом возможность циркуляции крови в конечности;

В)правильно А и Б.

______________________

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің

2015 жылғы 30 қаңтардағы № 18-03 / 57бұйрығымен бекітілген аңшылар және аңшылық шаруашылығы субъектілері қоғамдық бірлестіктерінің республикалық қауымдастығы аңшылық минимумы бойынша емтихан өткізу Қағидасына

сәйкес дайындалған аңшылық минимумы

біліміне тестілеу өткізу үшін

Тест сұрақтары

Тестовые вопросы

для проведения тестирования на знания охотминимума, подготовленные согласно Правил проведения экзамена по охотничьему минимуму республиканской ассоциацией общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства, утвержденные приказом

Министра сельского хозяйства Республики Казахстан

от 30 января 2015 года № 18-03/57

Вариант 4

1. Қазақстан Республикасының Қызыл кітабы-бұл:

А) Қазақстан Республикасының Қызыл кітабы табиғаттан алу үшін қажетті мәліметтер жиынтығын қамтитын сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген жануарлар түрлерінің тізбелерінің иллюстрацияланған басылымы болып табылады;

Б) Қазақстан Республикасының Қызыл кітабы Қазақстан Республикасының аумағында сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген жануарлар түрлерінің жай-күйі, оларды зерделеу, қорғау, өсімін молайту және тұрақты пайдалану жөніндегі қажетті шаралар туралы мәліметтер жиынтығын қамтитын сирек кездесетін және Құрып кету қаупі төнген жануарлар түрлерінің тізбелерінің суреттелген басылымы болып табылады;

В) Қазақстан Республикасының Қызыл кітабы сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген жануарлар түрлерінің тізбесін, оларды пайдаланғаны үшін жауапкершілікке тарту үшін қажетті мәліметтерді қамтитын иллюстрацияланған басылым болып табылады.

1. Красная книга Республики Казахстана – это:

А) Красная книга Республики Казахстан является иллюстрированным изданием перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, содержащим совокупность сведений, необходимых для изъятия из природы;

Б) Красная книга Республики Казахстан является иллюстрированным изданием перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, содержащим совокупность сведений о состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных на территории Республики Казахстан, необходимых мерах по их изучению, охране, воспроизводству и устойчивому использованию;

В) Красная книга Республики Казахстан является иллюстрированным изданием перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, содержащим сведения необходимые для привлечения к ответственности за их использование.

2. Қаруды сақтауға, сақтауға және алып жүруге рұқсаттың қолданылу мерзімін ұзарту үшін иесі рұқсаттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін бір ай бұрын қаруды сақтауға, сақтауға және алып жүруге:

А) жергілікті ішкі істер органына техникалық байқау үшін қолда бар қаруды және мынадай құжаттарды ұсына отырып:

ішкі істер органы бастығының атына рұқсаттың қолданылу мерзімін ұзарту туралы өтініш, онда тегі, аты, әкесінің аты, тұрғылықты жерінің мекенжайы, қарудың жүйесі, калибрі және нөмірі, оның сақталуын қамтамасыз ету шарттары: сейфтің немесе металл шкафтың немесе бөгде адамдардың қаруға қол жеткізуін болдырмайтын өзге де құрылыстың болуы көрсетіледі;

Б) жергілікті ішкі істер органына мынадай құжаттарды ұсына отырып:

1) қарудың әрбір бірлігін қайта тіркегені үшін мемлекеттік баж төленгені туралы түбіртек;

2) қаруды иеленуге қарсы айғақтардың жоқ екендігі туралы медициналық қорытынды және Қазақстан Республикасының азаматтығын растайтын құжаттың көшірмесі;

3) қаруды қауіпсіз ұстау ережелерін білуі бойынша қайта даярлау туралы анықтама.

В) дұрыс А және Б.

2. Для продления срока действия разрешения на хранение, хранение и ношение оружия владелец обязан за один месяц до истечения срока действия разрешения обратиться в:

А) в местный орган внутренних дел, представив для технического осмотра имеющееся оружие и следующие документы:

заявление на имя начальника органа внутренних дел о продлении срока действия разрешения, в котором указывается фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, система, калибр и номер оружия, условия обеспечения его сохранности: наличие сейфа или металлического шкафа или иного сооружения, исключающего доступ к оружию посторонних лиц;

Б) в местный орган внутренних дел, представив следующие документы:

1) квитанцию об уплате государственной пошлины за перерегистрацию каждой единицы оружия;

2) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием и копию документа, подтверждающего гражданство Республики Казахстан;

3) справку о переподготовке по знанию правил безопасного обращения с оружием.

В) Верно А и Б.

3. Аң аулау қолдана отырып жүргізіледі:

А) ойық ұңғылы атыс қаруын (құстардан басқа);

тегiс ұңғылы, оның ішінде ойық бөлігінің ұзындығы 140 мм аспайтын атыс қаруын;

аралас (ойық және тегіс ұңғылы), оның ішінде алмалы-салмалы және жиналмалы ойық ұңғылы атыс қаруын;

өзі аулайтын құралдарды (қапқандарды, тұзақтарды, салмақты қысқышты, қаусырманы);

аңшылық иттер мен аушы жыртқыш құстарды қолдана отырып, жүргiзiледi;

Б) үрлемелі қуаты 35 Дж-дан аспайтын пневматикалық қару;

өзі аулайтын құралдар (қапқандарды, тұзақтарды, салмақты қысқышты, қаусырманы);

аң аулайтын иттер мен аушы жыртқыш құстар;

В) үрлемелі қуаты 15 Дж аспайтын пневматикалық қару;

өзі аулайтын құралдар (қапқандарды, тұзақтарды, салмақты қысқышты, қаусырманы);

аң аулайтын иттер мен аушы жыртқыш құстар.

3. Охота производится с применением:

А) огнестрельное с нарезным стволом (кроме птиц);

огнестрельное гладкоствольное, в том числе с длиной нарезной части не более 140 мм;

огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное), в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами;

самоловных орудий (капканами, силками, кулемами, плашками);

охотничьих собак и ловчих хищных птиц.

Б) пневматического оружья с дульной энергией не более 35 Дж;

самоловных орудий (капканами, силками, петлями, плашками);

охотничьих собак и ловчих хищных птиц;

В) пневматическое с дульной энергией не более 15 Дж;

самоловных орудий (капканами, силками, кулемами, сетями);

охотничьих собак и ловчих птиц;

4. Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген түрлерге, сондай-ақ пайдалануға тыйым салынған түрлерге жататын жануарларда әрбір заңсыз олжаланған (жойылған) жұмыртқа үшін, сондай-ақ заңсыз олжаланған немесе жойылған сүтқоректілердің аналығынан алынған әрбір эмбрион үшін:

А) жануарлардың осы түрінің ересек дарағы (ұрғашысы) үшін зиянды өтеу мөлшерінің 25 пайызы өндіріліп алынады (айлық есептік көрсеткішпен);

Б) жануарлардың осы түрінің ересек дарағы (ұрғашысы) үшін зиянды өтеу мөлшерінің 50 пайызы өндіріліп алынады (айлық есептік көрсеткішпен);

В) жануарлардың осы түрінің ересек дарағы (ұрғашысы) үшін зиянды өтеу мөлшерінің 75 пайызы өндіріліп алынады (айлық есептік көрсеткішпен).

4. У животных, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Республики Казахстан, а также виды, на пользование которых введен запрет, за каждое незаконно добытое (уничтоженное) яйцо, а также за каждый эмбрион из незаконно добытой или уничтоженной самки млекопитающих:

А) взыскивается 25 процентов от размера возмещения вреда за взрослую особь (самки) данного вида животных (в месячных расчетных показателях);

Б) взыскивается 50 процентов от размера возмещения вреда за взрослую особь (самки) данного вида животных (в месячных расчетных показателях);

В) взыскивается 75 процентов от размера возмещения вреда за взрослую особь (самки) данного вида животных (в месячных расчетных показателях).

5. Жануарлар дүниесін пайдалануға берілген рұқсаттарды жыныстық-жастық құрамын (көрсетілген жағдайда), алу мерзімдерін, болжамды алу учаскесінің аумағы мен шекараларын, жануарлар дүниесін мекендеу ортасынан алу (аулау, ату, жинау) тәсілдерін заңсыз алып қоюдан көрінген бұзу, егер бұл іс-әрекетте қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, –

А) жеке тұлғаларға – бес, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – он, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады;

Б) жеке тұлғаларға – он, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – он бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне алпыс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады;

В) жеке тұлғаларға – бес, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – он екі, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

5. Нарушение выданных разрешений на пользование животным миром, выразившееся в незаконном изъятии половозрастного состава (в случае указания), сроков изъятия, территории и границ участка предполагаемого изъятия, способов изъятия (отлов, отстрел, сбор) животного мира из среды обитания, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, –

А) влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере сорока месячных расчетных показателей;

Б) влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере пятнадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати пяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере шестидесяти месячных расчетных показателей;

В) влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере двенадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

6. Қандай аңшылық алқаптар мемлекеттік резервтік қорға жатады?

А) ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың күзет аймағының аумағында орналасқан аңшылық алқаптар;

Б) мемлекеттік меншіктегі аңшылық алқаптар;

В) жануарлар дүниесін пайдаланушыларға бекітілмеген аңшылық алқаптар.

6. Какие охотничьи угодья относятся к государственному резервному фонду?

А) охотничьи угодья, расположенные на территории охранной зоны особо охраняемых природных территорий;

Б) охотничьи угодья, находящиеся в государственной собственности;

В) охотничьи угодья незакрепленные за пользователями животным миром.

7. Жануарлар дүниесінің қандай объектілерін аулау кезінде ойық ұңғылы аңшылық атыс қаруы қолданылмайды?

А) тұяқтылар;

Б) құстар;

В) ұсақ терісі бағалы аңдар.

7. При добыче каких объектов животного мира, не применяется охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом?

А) копытных;

Б) птиц;

В) мелких пушных зверей.

8. Көктемгі кезеңде құстың қандай түріне және қандай мерзімде аң аулауға рұқсат етіледі?

А) 1 наурыздан бастап 10 мамырға дейінгі кезеңде аталық үйрекке 10 күннен артық емес, 1 сәуірден бастап 15 мамырға дейінгі кезеңде саңырау құрдың аталықтарына 10 күнтізбелік күннен артық емес;

Б) аталық үйрекке 1 наурыздан 15 мамыр аралығында 15 күнтізбелік күннен артық емес, 1 наурыздан 15 мамыр аралығында құрдың аталықтарына 15 күнтізбелік күннен артық емес мерзімге;

В) 1 наурыздан бастап 15 мамырға дейінгі кезеңде аталық үйрекке 15 күнтізбелік күннен артық емес, 1 наурыздан бастап 15 мамырға дейінгі кезеңде құр мен саңырау құрдың аталықтарына 15 күнтізбелік күннен артық емес.

8. На какие виды птиц и в какие сроки, разрешена охота в весенний период?

А) на селезней уток не более 10 дней в период с 1 марта по 10 мая, на самцов глухаря не более 10 календарных дней в период с 1 апреля по 15 мая;

Б) на селезней уток не более 15 календарных дней в период с 1 марта по 15 мая, на самцов тетерева на срок не более 15 календарных дней в период с 1 марта по 15 мая;

В) на селезней уток не более 15 календарных дней в период с 1 марта по 15 мая, на самцов тетерева и глухаря не более 15 календарных дней в период с 1 марта по 15 мая.

9. Аң аулау үшін аушы жыртқыш құстарды пайдалану

А) тіркелген аушы жыртқыш құстарды аң аулау үшін пайдаланған жағдайда, аңшылық шаруашылығының Жолдамасында аушы жыртқыш құстың түрі, алынбайтын сақинаның немесе микрочиптің нөмірі, паспорттың нөмірі көрсетілген жазба жүзеге асырылады;

Б) тіркелген аушы жыртқыш құстарды аң аулау үшін пайдаланған жағдайда, аң аулауға рұқсатта аушы жыртқыш құстың түрі, алынбайтын сақинаның немесе микрочиптің нөмірі, паспорттың нөмірі көрсетілген жазба жүзеге асырылады;

В) тіркелген аушы жыртқыш құстарды аң аулау үшін пайдаланған жағдайда, аңшының куәлігінде аушы жыртқыш құстың түрі, алынбайтын сақинаның немесе микрочиптің нөмірі, паспорттың нөмірі көрсетілген жазба жүзеге асырылады.

9. Использование ловчей хищной птицы для охоты

А) в случае использования зарегистрированной ловчей хищной птицы для охоты, в путевке охотхозяйства осуществляется запись с указанием вида ловчей хищной птицы, номера несъемного кольца или микрочипа, номера паспорта;

Б) в случае использования зарегистрированной ловчей хищной птицы для охоты, в разрешении на охоту осуществляется запись с указанием вида ловчей хищной птицы, номера несъемного кольца или микрочипа, номера паспорта;

В) в случае использования зарегистрированной ловчей хищной птицы для охоты, в удостоверении охотника осуществляется запись с указанием вида ловчей хищной птицы, номера несъемного кольца или микрочипа, номера паспорта.

10. Ит тасымалдау

А) иттерді елді мекендерден тыс жерлерге тасымалдауға (орнын ауыстыруға) және әкелуге ветеринария саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган берген ерекше үлгідегі арнайы ветеринариялық паспорт болған жағдайда рұқсат етіледі;

Б) иттерді елді мекендерден тыс жерлерге тасымалдауға (орнын ауыстыруға) және әкелуге жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган берген иттің арнайы паспорты болған жағдайда рұқсат етіледі;

В) иттерді елді мекендерден тыс жерлерге тасымалдауға (орнын ауыстыруға) және әкелуге жергілікті атқарушы орган берген арнайы құжат болған жағдайда рұқсат етіледі.

10. Перевозка собаки

А) перевозка (перемещение) собак за пределы населенных пунктов и ввоз разрешаются при наличии специального ветеринарного паспорта особого образца, выданного уполномоченным государственным органом в области ветеринарии;

Б) перевозка (перемещение) собак за пределы населенных пунктов и ввоз разрешаются при наличии специального паспорта собаки, выданного уполномоченным государственным органом в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

В) перевозка (перемещение) собак за пределы населенных пунктов и ввоз разрешаются при наличии специального документа, выданного местным исполнительным органом.

11. Аң аулауға шыққан кезде (әсіресе көп күндік) өзімен бірге дәрі қобдишасы болуы тиіс.:

А) валидол, нитроглицерин, аспирин, анальгин, йод тұнбасы, марганец қышқылды калий;

Б) сутегі асқын тотығы, антибиотиктер, бинт, стерильді мақта және вазелин;

В) А және Б-да аталғандардың барлығы.

11. При выезде на охоты (особенно на многодневные) необходимо иметь при себе аптечку, в которой должны быть:

А) валидол, нитроглицерин, аспирин, анальгин, настойка йода, марганцовокислый калий;

Б) перекись водорода, антибиотики, бинт, стерильная вата и вазелин;

В) все перечисленные в А и Б

12. Шығу кезіндегі алғашқы көмек.

А) аяқ-қолдың буыннан шыққан жерін жарақаттанғаннан кейін қабылдаған жағдайда бекіту. Зақымдалған жерге суықты қою. Егер дененің зақымдалған бөлігін, мүмкін болса көтеру;

Б) жедел жәрдем шақыру. Буынның шыққан жерін өз бетімен орнына салуға болмайды;

В) дұрыс А және Б.

12. Первая помощь при вывихе.

А) зафиксировать вывихнутую конечность в том положении, которое она приняла после травмы. Приложить холод к поврежденному месту. Если возможно поднять поврежденную часть тела;

Б) вызвать скорую помощь. Ни в коем случае не пытаться самостоятельно вправить вывих;

В) правильно А и Б.

13. Жануарлар-бұл:

А) құрлықта, суда, атмосферада және топырақта табиғи еркіндік жағдайындағы жабайы жануарлар (сүтқоректілер, құстар, бауырымен жорғалаушылар, қосмекенділер, балықтар, моллюскалар, жәндіктер және басқалар);

Б) құрлықта, атмосферада және топырақта табиғи еркіндік жағдайындағы жабайы (сүтқоректілер, бауырымен жорғалаушылар, қосмекенділер, балықтар, моллюскалар, жәндіктер және басқалар) және үй жануарлары;

В) құрлықтағы және, судағы жануарлар (сүтқоректілер, құстар, бауырымен жорғалаушылар, қосмекенділер, балықтар, моллюскалар, жәндіктер);

13. Животные – это:

А) дикие животные (млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, моллюски, насекомые и другие), находящиеся в состоянии естественной свободы на суше, в воде, атмосфере и почве;

Б) дикие (млекопитающие, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, моллюски, насекомые и другие) и домашние животные, находящиеся в состоянии естественной свободы на суше, атмосфере и почве;

В) животные (млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, моллюски, насекомые), находящиеся на суше и в воде;

14. Аңшы есте сақтау керек:

А) тегіс ұңғылы атыс қаруынан ату кезінде ұсақ бытыра адамдар мен жануарлар үшін 100 м – ге дейін, ірі бытыра – 200 м-ге дейін, картечь-400 м-ге дейін, оқ 1000 м-ге дейін қауіпті.

Б) тегіс ұңғылы атыс қаруынан ату кезінде ұсақ бытыра адамдар мен жануарлар үшін 200 м – ге дейінгі, ірі бытыра – 300 м-ге дейінгі, картечь - 600 м-ге дейінгі, оқ - 1500 м-ге дейінгі қашықтықта қауіпті.

В) тегіс ұңғылы атыс қаруынан ату кезінде ұсақ бытыра адамдар мен жануарлар үшін 300 м – ге дейін, ірі бытыра – 400 м-ге дейін, картечь-800 м-ге дейін, оқпен ату 2000 м-ге дейін қауіпті.

14. Охотнику необходимо помнить, что:

А) при выстреле из гладкоствольного огнестрельного оружия мелкая дробь опасна для людей и животных на расстоянии до 100 м., крупная дробь – до 200 м., картечь – до 400 м., пуля до 1000 м. Пули, выпущенные из огнестрельного оружия с нарезным стволом опасны на расстоянии до 2 км.

Б) при выстреле из гладкоствольного огнестрельного оружия мелкая дробь опасна для людей и животных на расстоянии до 200 м., крупная – до 300 м., картечь – до 600 м., пуля до 1500 м. Пули, выпущенные из огнестрельного оружия с нарезным стволом опасны на расстоянии до 5 км.

В) при выстреле из гладкоствольного огнестрельного оружия мелкая дробь опасна для людей и животных на расстоянии до 300 м., крупная – до 400 м., картечь – до 800 м., пуля до 2000 м. Пули, выпущенные из огнестрельного оружия с нарезным стволом опасны на расстоянии до 4 км.

15. Жануарлар дүниесі объектілерін алып қою – бұл:

А) жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат негізінде табиғи еркіндік жағдайында мекендейтін жабайы жануарларды ұстап алу;

Б) жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат негізінде табиғи еркіндік жағдайында мекендейтін аңдар мен құстарды, атып алу;

В) табиғи еркіндік жағдайында мекендейтін жануарларды, олардың бөліктері мен дериваттарын мекендеу ортасынан жануарлар дүниесін пайдалануға арналған рұқсаттың негізінде алу (ұстап алу, аулау, атып алу, жинау, соғып алу);

15. Изъятие объектов животного мира – это:

А)добывание диких животных, обитающих в состоянии естественной свободы на основании разрешения на пользование животным миром;

Б) отстрел зверей и птиц, обитающих в состоянии естественной свободы, на основании разрешения на пользование животным миром;

В) извлечение (добывание, лов, отстрел, сбор, бой) из среды обитания животных, обитающих в состоянии естественной свободы, их частей и дериватов на основании разрешения на пользование животным миром;

16. Серкекиігін атқан кезде жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы заңдарды бұзудан келтірілген зиянды өтеу мөлшері:

А) 350 (АЕК);

Б) 500 (АЕК);

В) 300 (АЕК).

16. Размер возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства об охране, воспроизводстве и использовании животного мира при отстреле сайгака-рогача:

А) 350 (МРП);

Б)500 (МРП);

В) 300 (МРП).

17. Ұрғашы, төлікиігінатқан кезде жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы заңдарды бұзудан келтірілген зиянды өтеу мөлшері:

А) 350 (АЕК);

Б) 300 (АЕК);

В) 200 (АЕК).

17. Размер возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства об охране, воспроизводстве и использовании животного мира при отстреле самки, молодняка сайгака:

А) 350 (МРП);

Б) 300 (МРП);

В 200 (МРП).

18. Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген түрлерге жататын, сондай-ақ пайдалануға тыйым салынған түрлерде заңсыз жойылған (бүлінген) әрбір ұя, нору, логово және басқа да тұрғын үйлер үшін:

А) залал он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде өндіріліп алынады;

Б) залал бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде өндіріліп алынады;

В) залал жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде өндіріліп алынады.

18. У животных, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Республики Казахстан, а также виды на пользование которых введен запрет, за каждое незаконно уничтоженное (разоренное) обитаемое гнездо, нору, логово и другие жилища:

А) ущерб взыскивается в размере десяти месячных расчетных показателей;

Б) ущерб взыскивается в размере пяти месячных расчетных показателей;

В) ущерб взыскивается в размере двадцати месячных расчетных показателей.

19. Жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлемдер анықталған:

А) жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлем ставкалары Қазақстан Республикасының "Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы" Заңында тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына жыл сайын белгіленетін айлық есептік көрсеткіштерде (АЕК) белгіленген.

Б) жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлем ставкалары республикалық бюджет туралы заңмен жыл сайын белгіленетін және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштерде (АЕК) Қазақстан Республикасының Салық кодексінде белгіленген.

Б) жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлем ставкалары Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінде республикалық бюджет туралы заңмен жыл сайын белгіленетін және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштерде (АЕК) белгіленген.

19. Платежи за пользование животным миром определены:

А) ставки платы за пользование животным миром определены Законом Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использований животного мира» в месячных расчетных показателях (МРП), устанавливаемого ежегодно на 1 января соответствующего финансового года.

Б) ставки платы за пользование животным миром определены Налоговым Кодексом Республики Казахстан в месячных расчетных показателях (МРП), устанавливаемого ежегодно законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.

Б) ставки платы за пользование животным миром определены Бюджетным Кодексом Республики Казахстан в месячных расчетных показателях (МРП), устанавливаемого ежегодно законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.

20. Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен (СИТЕС) (қасқыр, аю және т. б.) халықаралық сауда туралы Конвенция қолданылатын аңшылық олжаларын әкету және/немесе әкелу ерекшеліктері)

А) мал шаруашылығы жүктерін халықаралық және мемлекетаралық тасымалдау кезінде мемлекеттік ветеринариялық қадағалаудың бірыңғай ережелері негізінде СИТЕС Конвенциясының қосымшасына енгізілген жойылып кету қаупі бар жануарлардың аңшылық олжаларын әкетуге СИТЕС Конвенциясына сәйкес жергілікті атқарушы органдарды әкетуге және/немесе әкелуге рұқсат болған жағдайда жол беріледі.

Б) мал шаруашылығы жүктерін халықаралық және мемлекетаралық тасымалдау кезінде мемлекеттік ветеринариялық қадағалаудың бірыңғай ережелерінің негізінде СИТЕС Конвенциясының қосымшасына енгізілген жойылып кету қаупі бар жануарлардың аңшылық олжаларын әкетуге СИТЕС Конвенциясына сәйкес Қазақстан Республикасының ветеринариялық органдарын әкетуге және/немесе әкелуге рұқсат болған жағдайда жол беріледі.

В) мал шаруашылығы жүктерін халықаралық және мемлекетаралық тасымалдау кезінде мемлекеттік ветеринариялық қадағалаудың бірыңғай ережелерінің негізінде СИТЕС Конвенциясының қосымшасына енгізілген жануарлардың аңшылық олжаларын әкетуге СИТЕСтің Қазақстан Республикасындағы Әкімшілік органының әкетуге және/немесе әкелуге рұқсаты болған жағдайда жол беріледі.

20. Особенности вывоза и/или ввоза охотничьих трофеев, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) (волк, медведь и др.)

А) на основании Единых правил государственного ветеринарного надзора при международных и межгосударственных перевозках животноводческих грузов, вывоз охотничьих трофеев животных, находящихся под угрозой исчезновения, включенных в приложения Конвенции СИТЕС, допускается при наличии разрешения на вывоз и/или ввоз местных исполнительных органов в соответствии с Конвенцией СИТЕС.

Б) на основании Единых правил государственного ветеринарного надзора при международных и межгосударственных перевозках животноводческих грузов, вывоз охотничьих трофеев животных, находящихся под угрозой исчезновения, включенных в приложения Конвенции СИТЕС, допускается при наличии разрешения на вывоз и/или ввоз ветеринарных органов Республики Казахстан в соответствии с Конвенцией СИТЕС.

В) на основании Единых правил государственного ветеринарного надзора при международных и межгосударственных перевозках животноводческих грузов, вывоз охотничьих трофеев животных, находящихся под угрозой исчезновения, включенных в приложения Конвенции СИТЕС, допускается при наличии разрешения на вывоз и/или ввоз Административного органа СИТЕС в Республике Казахстан.

21. Арқарды атқан кезде жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы заңдарды бұзудан келтірілген зиянды өтеу мөлшері:

А) 1500 (АЕК);

Б) 2000 (АЕК);

В) 2500 (АЕК).

21. Размер возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства об охране, воспроизводстве и использовании животного мира при отстреле архара:

А) 1500 (МРП);

Б) 2000 (МРП);

В) 2500 (МРП).

22. Қаздың қандай түрлеріне аң аулауға рұқсат етіледі?

А) сұр қаз, қырманқаз, ақмаңдайлы қаз;

Б) канадалық қарашақаз, ақ қарашақаз, қара қарашақаз;

В) қызылжемсаулы қарашақаз, қутұмсық қаз, шиқылдақ қаз.

22. На какие виды гусей разрешена охота?

А)серый гусь, гуменник, белолобый гусь;

Б) канадская казарка, белощекая казарка, черная казарка;

В) краснозобая казарка, гусь-сухонос, гусь пискулька.

23. Қарумен жұмыс істеу кезінде тыйым салынады:

А) қару оқталмаса да, қаруды адамға немесе үй жануарларына бағыттауға;

Б) қаруды алдын ала тексермей және оның оғын алмай қолдан қолға беруге;

В) дұрыс А және Б.

23. При обращении с оружием запрещается:

А) направлять оружие на человека или домашних животных, даже если оружие не заряжено;

Б) передавать оружие, из рук в руки, предварительно не осмотрев и не разрядив его;

В) правильно А и Б.

24. Суық қаруды тасымалдау шарттары:

А) суық аңшылық қару аңшы куәлігі болған жағдайда ғана қапталған түрде тасымалданады;

Б) суық аңшылық қару аңшылық шаруашылығының жолдамасы болған кезде ғана қапталған түрде тасымалданады;

В) суық аңшылық қару жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат болған кезде ғана қапталған түрде тасымалданады.

24. Условия перевозки холодного оружия:

А) холодное охотничье оружие перевозится в зачехленном виде только при наличии удостоверения охотника;

Б) холодное охотничье оружие перевозится в зачехленном виде только при наличии путевки охотхозяйства;

В) холодное охотничье оружие перевозится в зачехленном виде только при наличии разрешений на пользование животным миром.

25. Егер бұл әрекет бұзақылық ниетпен немесе садистік әдістерді қолдана отырып не жас балалардың қатысуымен жасалса, жануарларға олардың өлуіне немесе мертігуіне әкеп соққан қатыгездік жасау, –

А) жиырма айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не отыз тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.

Б) жүз жиырма айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не отыз тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады .

В) жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не отыз тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.

25.Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или с применением садистских методов либо в присутствии малолетних, –

А) наказывается штрафом в размере до двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.

Б) наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.

В) наказывается штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста часов, либо арестом на срок до тридцати суток.

______________________